5/12/09

പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌ ബിരുദത്തിന്‌ അവസരം

പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌
ബിരുദത്തിന്‌ അവസരം
പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌ ജിദ്ദയിലെ കിംഗ്‌ അബ്‌ദുല്‍ അസീസ്‌ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന്‌ ബിരുദം നേടാന്‍ അവസരം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി വെബ്‌ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്‌
http://jcc.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=156&lng=EN&cid=41958#8

5/10/09

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

1

A Medical Company in the North of Riyadh requires in the following Specialists

1. DENTIST

2. CHIEF ACCOUNTANT

3. FEMALE SECRETARIES

4. MALE RECEPTIONIST

CVs to be Faxed to: 01-2054231 - RIYADH ;0]

***** ***** *****

2

IDP Education Australia is a global company offering international student services, assessment and evaluation services and development services around the world.

IDP is partially owned by 38 prestigious Australian universities and as a global leader in the international education and development services industry, IDP operates from more than 75 office locations around the world and has activities in 29 countries. We are currently recruiting for the following positions :

BUSINESS UNIT MANAGER

RIYADH SAUDI ARABIA

• 3 TO 5 Years working xperience teasing a team with knowledge of business development, operations and finance

• All other requirements as indicated below

EDUCATION COUNSELOR

Al Khobar & Jeddah ( Saudi Arabia )

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Jeddah, Saudi Arabia

• For the position of Business Unit Manager & Education Counselor

minimum Bachelor’s Degree in any discipline is required.

For the position of Administrative Assistant, minimum Diploma in any discipline is required. • Fluent in Arabic & English

• Male

• Should have a transferable iqama to work in Saudi Arabia

• Experience in the education, hospitality sales & customer service industries would be an advantage but not essential

• Able to communicate comfortably and confidently with institution representatives from Australia as well as students train all backgrounds

• Able to handle and multi-task in a demanding job

• Good knowledge of Microsoft Office skills

• Strong teamwork skills with a pleasant disposition and a passion for interacting with people

Please email your C.V.s to

Adrian at
adrian.kong@idp.com

with the subject header indicating the position that you are applying for.

For mare Information, please login to our website :
www.idp.com and www.idpgulf.com

***** ***** *****

3

TEACHERS

An international school in Jeddah has vacancies of science and computer teachers to teach Grade 8th to 10th.

Experienced male and female graduates / postgraduates with good command of the subject preferred.

Forward your CV to Fax: 02-6143300,

E-mail:
jeddahreef_meher@yahoo.com , or call Mobile: 0509335148 ( 00-966-509335148 )

***** ***** *****

4

TEACHERS

An international school based in Jeddah need teachers (male/female) for computer subject.

School also needs K.G. teachers, K.G. supervisor and art teacher.

Interested candidates may rush their CVs to

Fax: 02-6040113 - JEDDAH or

E-mail:
admin@talalschool.com

***** ***** *****

5

Jobs and immigration available in Canada:

Nurses,

Caregivers,

Midwives,

Physiotherapists,

Dieticians.

Apply to:

ABM Personnel Ltd., 205-705 Lawrence Ave. West, Toronto, Canada M6A 1B4.

Phone: 001-416-913-4700, Fax: 001-905-303-1030,

E-mail: hr@abmpersonnel.com. Website: abmpersonnel.com

***** ***** *****

6

A national establishment in the field of electronics material trading requires

laborers

electronics maintenance technicians.

Contact Mobile: 0560791154.

***** ***** *****

7

Urgently required

mechanical engineers

with degree, minimum five years’ experience, including 3 years in Saudi, in the field of structural fabrication, erection and plate work industries, preferably from Dammam, Alkhobar or Jubail. Must have valid driving license and Good English, and Arabic is preferred.

Send bio-data at E-mail:
saar_est@gawab.com

***** ***** *****

8

A reputable heavy equipment and power generation rental company needs experienced

sales rep

electricians / mechanics

to work on generator sets, forklifts, machines, compressors, etc.

Please send your CV to

Fax: 02-6407241 - JEDDAH ,

Tel. 02-6407931 - JEDDAH

***** ***** *****

9

Urgently looking for

PhD proposal editor

in Riyadh. Contact Mobile: 0506244825

***** ***** *****

10

Media education service, based in Jeddah, is looking for a

program manager

in the field of education and marketing to promote and coordinate a European postgraduate education program. Candidates must have relevant university degree and work experience.

Send CV to Fax: 01-26500018

E-mail:
habib@mmsl.org

***** ***** *****

11

Urgently required for a multinational company MCSE / CCNA

network administrators

who have extensive work experience on servers Windows/Exchange/ISA. Good working environment, good growth and excellent salary given to deserving candidates.

Apply to:
companyjobs99@yahoo.com

(Do not apply if you have not worked on servers).

***** ***** *****

12

A Riyadh-based reputable chocolates company urgently requires

chocolate decorator

with experience. Attractive salary and other benefits offered.

Suitable candidates contact Tel. 01-4600021 - RIYADH or send CV on

Fax: 01-4611966 or

E-mail:
cv@almaseka.com.sa

***** ***** *****

13

Required

AutoCAD designer,

furniture carpenter,

furniture painters

drivers.

Send CV on Fax: 01-2651022 or contact Mobile: 0504495064, Tel. 01-2651741 - RIYADH

***** ***** *****

14

Required

FINANCIAL AND COST ACCOUNTANT

must be able to do individual financial statements, bachelor’s degree,

no less than 7 years experience. Fluent English and Arabic is advantage.

Expert in SMACC system.

Suitable candidates send CV at

jobs@alshareefgp.com

***** ***** *****

15

A reputable international firm is looking to hire the following:

Office secretary,

sales & marketing executives.

Filipinos preferred.

E-mail your CV at:
job.jubail@gmail.com

***** ***** *****

16

Required:

Logistics operations executive.

Requirements:

1) experience in handling full sets of shipping doc’s,

2) lease with shipping agent, customer and contractors,

3) computer literate, good command of written and spoken English,

4) able to work independently and self-motivated.

Contact E-mail:
ptc.mena@alshareefgp.com

***** ***** *****

17

An established block factory needs

sales representative

for Jeddah branch.

Must have valid driving license, transferable Iqama and five years’ experience in a similar field; age not more than 35 years; must be fluent in Arabic and English, computer literate (MS Word & Excel).. Filipinos preferred. Good salary and other benefits offered.

Send CV to: Manager at Fax: 02-6372691,

Tel. 02-6360799

JEDDAH , SAUDI ARABIA

***** ***** *****

18

TEACHER

A leading school is seeking English and science teachers for pre-school in Riyadh and Jeddah. If qualified please apply via:

recruit4education@gmail.com

***** ***** *****

19

TEACHERS

TEACHER ASSISTANT

A Riyadh-based summer camp requires women teachers and teacher’s assistants; teenagers welcome. Camp: June 20 to July 15 or July 18 to Aug. 19.

Contact on Mobile: 0559200200 ( 00-966-559200200 )

***** ***** *****

20

A Riyadh-based polyclinic requires

nurses,

doctors

in all specialties,

lab technician

x-ray technician

with transferable iqamas and Saudi Health Council certificates..

Contact Mobile: 0502938147, Fax: 01-2315810 - RIYADH, SAUDI ARABIA

***** ***** *****

21

A leading medical company is seeking candidates for following positions:

salesman,

accountant

drivers.

Candidates with good experience, valid driving license and transferable iqama may contact

Mobile: 0555472321, or send their CVs at E-mail:
saramed2009@gmail.com,

Fax: 01-2650124 RIYADH

***** ***** *****

22

TEACHERS

Qualified and trained teachers (male / female) are required for Al-Fazal International Indian School, Makkah, and Al-Watan International School, Jeddah, to teach classes from KG to VIII.

Contact Mobile 0504383767 or

rush your resume
atdirector@alfazalinternationalschool.com .

Fax: 02-6689039 JEDDAH

***** ***** *****

24

Immediately required

project manager

project engineer

in the Kingdom of Saudi Arabia. Candidates must have excellent knowledge in power plant with transmission line construction and supplying materials.

E-mail:
hrce@live.com

****************

Job Openings in
Arab News (English Daily of Saudi Arabia) as on: May 09, 2009 - SATURDAY -----------------------------------------

1

A news established vaccines manufacturing company in Jeddah, Saudi Arabia requires the following personnel :

Regulatory Manager

• Saudi pharmacist.

• Excellent knowledge of Saudi and GCC regulatory system.

• Minimum 10 years experience with documented results in the pharmaceutical industry.

• Candidates with biotechnology experience "specially vaccines" are highly recommended.

Sales Manager

• Pharmacist (Saudi preferred).

• Minimum 10 years experience in sales with 5 years of successful sales targets achievements & leadership.

• Candidates with biotechnology experience "specially vaccines are highly recommended.

Sales Analyst

• Good knowledge in sales data collection, understanding and analysis.

• Ability to work cross functionally with regulatory, marketing, logistics and sales.

• Minimum 5 years in similar job in pharmaceutical field.

• Ability to generate monthly sales reports vs. Budget as well as other similar key performance indicators.

Technical Secretary

• Minimum 7 years experience in pharmaceutical/food industries of which at least 4 years worked executive secretary. Bachelor degree is required.

Accountant (Riyadh)

• B.Com graduate with 2-3 years experience, with expertise in computer applications i.e Excel, Power Point and Word. Exposure to data entry in accounting packages like Tally, ACCPACC, EMIS is a must.

Senior Accountant (Makkah)

• A fresh Chartered Accountant! Cost Accountant with 2-3 years experience! CA finalist with 5 year experience! B.Com graduate with 6-7 years experience with expertise in computer applications i.e Excel, Power Point and Word. Familiar with accounting packages like Tally, ACCPACC, EMIS and Oracle applications.

-
Assistant Manager

• Minimum 10 years experience in Human Vaccines manufacturing company in Quality Control Department, last 3 years in managerial level. Bachelors in Microbiology, Biotechnology or Pharmacy.

BMS Engineer

• Minimum 4 years experience in the related field. Degree in Electrical Engineering.

-
Senior Analyst

• Minimum 5 years experience in Human Vaccines manufacturing company, all in QC testing. Bachelors in Microbiology, Biotechnology or Pharmacy.

QC - Analyst (Chemist)

• Minimum 3 years in Pharmaceutical Manufacturing. Bachelors in Chemistry.

QC - Manager

• Minimum 15 years experience in Human Vaccines manufacturing company in QA Department. Should have good knowledge in international regulation mainly in WHO requirements, last 5 years in managerial level.

Production Manager

• Minimum 15 years experience in Human Vaccines manufacturing at least 4 years in Managerial level. Bachelor in Biotechnology or Pharmacy.

Technicians In Production

• Minimum 7 years working experience in sterile areas. Bachelors in Pharmacy Microbiology, Biotechnology.

Mechanical Engineer

• Minimum 7 years experience in Pharmaceutical Industries. Bachelors in Engineering.

Validation Engineer

• Minimum 7 years experience in Pharmaceutical Industries. Bachelors in Engineering.

Technicians in Engineering

• Minimum 7 years experience in Pharmaceutical Industries. Degree in Electrical / Mechanical / Electronics Engineering.

IT Specialist

• Minimum 10 years experience in Computer Software application. Degree in Computer Science or related field.

Storekeeper

• Minimum 7 years experience in Pharmaceutical Industries. Degree in Health Science.

Saudi Nationals and candidates from vaccination background will be preferred. Emoluments will be attractive, commensurate qualifications and experience .

Qualified and interested candidates are requested to send their CV indicating the position applied for in the subject line at

info@arabio.com

or thru Fax NO: 00-966-2-5212901

***** ***** *****

2

We are happy to announce the addition of grade 10

at Hayan Gardens School.

The following positions are open for the English Curriculum for Academic Year 2009-2010.

Computer Teacher

Homeroom Teachers (Elementary School K-5)

• Pre-School Teacher (Age group 3-4)

Math Teacher
(Grades 6-10: Integrated Math, Algebra I/II , Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus)

Science Teacher
(Grades 6-10: Integrated Science, Chemistry, Biology, Physics, Forensics, Engineering)


Language Arts (Grades 6-10: Poetry, Creative Writing, Novel Study, Grammar, Integrated Literature Series)

Physical Education Teacher
(Must be active and who can teach competitive sports)

Artist (
Who can teach art with comparisons to Picasso, Dali, Monet, Van Gogh, and others. Must be creative and open to adventure.)

School Counselor
(Grades 6-10: Must have a appropriate degree and ability to work with these age groups)

English Curriculum is based on U.S.A. curriculum series.

All teachers must have appropriate degrees and minimum of 3 years experience. Math and

Science teachers must have a degree in math and / or medical/hospital or science degree and experience.

Lots of hands-on experiments and dissections will be

required in the science lab.

Our goal at BGS is to achieve excellence in education without compromising the basic skills and values of life.

Our vision continues, in that we must Learn from the past Integrate with present to Prepare for the future.

If you are interested, please apply at

Bayan Garden school

email:
hr@bayaan.com or Fax to 03-8949991

***** ***** *****

3

EXCITING & CHALLENGING CAREER

OPPORTUNITY IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA - JEDDAH WITH Nahdi Medical Company , Jeddah

Al-Nahdi Medical Company was founded in 1986. Its operations include, Retail Pharmacies and Sales & Distribution of medicine, cosmetics, baby care and medical equipments. Since the beginning, Al-Nahdi pharmacies redefined the retail pharmacy market by opening large pharmacies and providing world class customer satisfaction.

Now we are the largest retail pharmacy chain in the Middle East and North Africa.

FINANCIAL PLANNING MANAGER

Job Responsibilities:

• Translates business strategies into financial plans in partnership with various departments in the company.

• Supports annual and long range strategic planning processes.

• Sets major KPI’s of various departments and follows up the efforts to adhere to them and improve the overall performance.

• Develops and maintains all necessary financial planning and budgeting systems and processes to ensure the efficient and effective management of the company’s resources towards achieving its objectives.

• Supports the management team in the achievement of the profitability targets.

• Evaluates the performance of retail stores and marketing activities.

• Assesses investment worthiness of potential new projects and proposes best funding resources.

• Performs financial evaluations for store investment and divestiture decisions.

Qualifications required:

- Bachelor of Business Admin and CMA, MBA

Experiences required:

- Minimum of 10 years of experience in financial planning and budgeting managerial position in mid to large size company.

- Extensive knowledge and hands-on experience in building financial models is a must.

- Experience in ERP and retail is preferred.

Only candidates that meet the above requirements

are kindly requested to send their CV’s to

FAX: 02-6576491 JEDDAH, Saudi Arabia or

- E-mail:
jobs@alnahdimc.com

Reference to the job title "Financial Planning Manager" must be made.

***** ***** *****

4

A Leading Saudi Company specialized in the operations of real estate is seeking to fill the following vacancy for its commercial premises located in the city of Riyadh

Job Title:

HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT SUPERVISOR

A health and safety Supervisor offers expert knowledge and skills in order to generate and promote a positive health and safety culture.

This represents a key role in helping control occupational risk. He is responsible for ensuring that all safety legislation is adhered to and policies and practices are adopted.

Planning, implementing, monitoring and reviewing the protective and preventative measures that company is required or choose to follow, and work to minimize operational losses, occupational health problems, accidents and injuries.

Responsibilities:

Tasks typically involve:

• Preparing health and safety strategies and developing internal policy.

• Carrying out risk assessments and considering how risks could be reduced.

• Outlining safe operational procedures which identify and take account of all relevant hazards.

• Carrying out regular site inspections to check policies and procedures are being properly implemented.

• Planning practical and effective methods, both preventative and remedial, of promoting health and safety and safe working practices.

• negotiating with managers and operators to try to eliminate conflict between operations

and safety considerations.

• Making changes to working practices that are safe and comply with legislation.

• Leading in-house training with managers and employees about health and safety issues and risks.

• Keeping records of inspections findings and producing reports that suggest improvements.

• Keeping records of incidents and accidents and producing statistics for managers.

• Keeping up to date with new legislation and maintaining a working knowledge of all hyperlink http://www.Hse.Gov.Uk" \t ‘_blank" \o "opens in new window" the health and safety executive (hse) legislation and any developments that affect the company.

• Liaising with regulatory bodies to ensure your client or employer is compliant with mandatory regulations.

• Producing management reports, newsletters and bulletins.

• Carrying out accident investigations on site and producing subsequent reports and recommendations;

• Carrying out fire drills.

• Ensuring the safe installation of equipment.

• Managing and organizing the safe disposal of hazardous substances, e.G. Asbestos.

• Advising on a range of specialist areas, e.G. Fire regulations, hazardous substances, noise, safeguarding machinery and occupational diseases. ;1

Education and Training Requirements

Occupational health and safety specialists must have a bachelor’s degree in occupational health, safety, or a related field. Experience as an occupation health and safety professional is also a prerequisite for many jobs. Also, on-the-job training is vital, allowing specialists training in inspection procedures and applicable laws.

for applicants fulfilling the above

please send your cv to email :

recruitment.cv.08@gmail.com

***** ***** *****

5

Excellent CAREER OPPORTUNITIES

Join a Market Leader

We are a large highly successful and fast growing Group specialized in the Media. Leaders and well-known in the Middle-East in our field.

We operate world-wide and our main face is located in Riyadh. We have branches in Gulf countries, UK, USA, Egypt, Morocco, Lebanon, Jordan, Pakistan and Philippines. As our activities continue to expand, we heavily rely on qualified executive leaders in our business to fill the following exciting vacancy in Riyadh:

SALES AND MARKETING MANAGER

New Media (digital), TV PRODUCTION

Job Outline:

Coordinates, prepares, and develops all marketing, sales, and promotional efforts on behalf of the Company, while adhering to budgetary restraints. Reports directly to the Managing Director.

Job Requirements:

* University degree in Marketing

* Minimum of four years experience in sales and marketing in a leading role.

• Good knowledge of TV production and digital media

• Excellent communication and interpersonal skills Fluency of English (speaking / writing / reading)

* Computer literate

Attractive packages are offered, qualified applicants can send their CVs to:

Attn. HR Director

Email:
mtjobs7@gmail..com Fax. +966-1-4401038

RIYADH

***** ***** *****

6

01 Marketing Manager

02 Marketing Representative

03 Accountant

04 Finance Manager

REQUIRED by Saudi Transportation company

Please send cv’s to Fax: 03-8944152 – Eastern Province of Saudi Arabia

Email:
jobservices01@yahoo.com

***** ***** *****

7

A leading Saudi Company supplying Industrial Work-wear, Personal Protective Equipment, Gas Detection, Fire Fighting Uniforms & Equipment, requires qualified personnel for the following vacancies:;

1) SALES EXECUTIVE

2) EXECUTIVE SECRETARY

3) SHOWROOM ADMINISTRATOR

Requirements to the level each position individually

demands are as follows:

• Basic computer skills are essential;

• Customer focused and effective team member;

• Ability to work under pressure;

• Self motivated and enthusiastic;

Candidate should state his job preference in his application and be able to prove his ability for the applied post.

Salary is commensurate with qualifications. Saudi

Nationals preferred, all other applicants must have

a transferable lqama.

Interested candidate should send detailed CV for

attn G.M.

to E-mail:
jobs@magusksa.com

***** ***** *****

8

MAINTENANCE SUPERVISOR

Required for a Commercial Mall in Eastern Region of Saudi Arabia with 5-10 years experience in Maintenance activities.

Fax : 03-8826231 - 03-8826630

Eastern Province of Saudi Arabia

***** ***** *****

9

JOB VACANCY

COOK

A high qualified & experienced cooker is required to work with a family in Kuwait. Candidate should be familiar with Saudi.; Gulf Region & International Cuisine.

Applicants should not exceed 35 years of age & should pass the required health examinations.

interested candidates should send their CVs to

Fax No: 00-966-4125080 OR

E MAIL to :
azzam@leadmarcom.com

***** ***** *****

10

Urgently required

PROFESSIONAL SECRETARY

- Should be Graduate, with a very good knowledge in computer

- Hotel management experience

- Fluent in English, spoken and written

- Good attitude and personality

RECEPTIONIST

- Must be fluent in spoken English

- Computer literate

DRIVERS

- Must be able to speak English

- Capable of driving Coaster bus

- Holding medium driving license

WAITERS

- Must be able to speak English

- Should have working experience

Candidate should be willing to work in Jubail Area , Eastern Province of Saudi Arabia

Preference will be given to Saudi nationals Transferable Iqama for expatriates is a must.

Send your CV to

Fax NO : 03-3640797,

e mail to :
jobsbgv@hotmail.com

***** ***** *****

11

Job Opportunity with an Electrical factory, Jeddah, Saudi Arabia

• OFFICE SECRETARIES - 2 positions

• ACCOUNTANT - 1 position

Academic qualifications with 2 years experience, computer skills and possess transferable agama

CV to : Fax NO: 02-6080487 – Jeddah

***** ***** *****

12

Senior Steel Structural Engineer

Minimum 5 to 10 years experience in KSA in all fields of Steel Structure Engineering. Project management experience to include: estimating I bidding new projects, site coordination meeting, project planning, scheduling, budgeting, material controls. Knowledge of Design Engineering Software: such as STAAD PRO, ROBOBAT etc, knowledge of codes : USA, Euro standards etc. Feasibility studies for setting-up steel fabrication workshop.

Excellent salary package offered, transferable iqama or new visa available.

Qualified and interested candidates should send their CVs

E mail :
info@baigrabia.com

Tel NO: 00-966-1-4092333 / 4092444.

Or thru Fax to : 00966 1 4092666 / 4121031

***** ***** *****

13

FEMALE EXECUTIVE SECRETARY

A leading public company is looking for an Executive

Secretary for CEO Office:

Qualifications :

* Bachelor’s Degree.

- Minimum 3 years experience as an Executive Secretary or. similar field.

- Good communication skills.

- Proficient in English and Arabic.

- A team player and able to meet challenges and deadlines.

Please send your detailed resume to:

Email :
chemicalsco@hotmail.com or Fax: (03) 8472281

**** ***** *****

14

BRITISH EMBASSY BAHRAIN

PRESS AND PUBLIC AFFAIRS OFFICER

The Person:

A proactive individual with an interest in current affairs. Previous experience of working with local media would be an advantage.

You are a native Arabic speaker with excellent spoken and written English who can quickly

r and present information.

You have good communication, networking and interpersonal skills and are experienced in the use of most Microsoft Office applications, especially Outlook, Word, Excel, Internet Explorer and PowerPoint.

The Role:

• Monitoring the local media, especially Arabic press Preparing a daily press summary of main issues, with analysis as required.

Provide translations of interesting news articles for all sections of the Embassy

• To build and maintain relations with useful contacts in the press, primarily the Arabic Press

• To provide translation services for all sections of the Embassy

• To answer general enquiries from members of the public and provide information about the UK as requested

• To assist with visits and Embassy Events

• Assist the Political Officer in project and scholarship activities

Please submit applications including a CV, references and contact details of referees by 21 May 2009, to

Management Section, British Embassy

PO Box 114, Manama 306, BAHRAIN

***** ***** *****

15

A German newly established company in KSA is looking for a

SECRETARY

(Preferably Female Saudi National in Jeddah)

Qualification & Skills:

• Representative appearance.

• Good communication skills.

• University graduate

• Strong computer skills,

• 3 - 5 years experience

• Fluent in English

Qualified & experienced candidate should apply and e-mail their CV to attention of

General Manager

e mail :
manbow_jeddah@hotmail.com

***** ***** *****

16

A Saudi Regional leader in Technology is hiring

* Site Engineer (Civil Engineering)

* Site Supervisor (Civil Engineering)

* Surveyor (AutoCAD an advantage

Candidates must have:

- 3 to 5 years experience in respective job

- Transferable Iqama for non-Saudi

Candidates may fax their CVs to: 00-966-1-4611718 (Riyadh) or Email us at:
career@technicalunited.com

***** ***** *****

17

URGENTLY REQUIRED by a LARGE FMCG DISTRIBUTION COMPANY , RIYADH , SAUDI ARBAIA

RETAIL VAN SALE

• MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE.

• EXCELLENT TERMS AND CONDITIONS

Send resume to: Fax : 01— 4955236

***** ***** *****

18

FINANCIAL PROCEDURES ANALYST

Contract Hire -1 year

Category : Accounting/Finance

Job Location : Abu Dhabi

Industry: Oil & Gas,

Govt Assist in develops, reviews, documents and updates financial policies and procedures related to Financial activities.

Co-ordinates with the concerned users for Finalization of these documents.

Submits them to management for approval and distributes such documents to the concerned users for implementation as appropriate.

Assist in plans or assists in planning and conducts studies and analyses existing financial policies, procedures and practices including the recommended simplified and efficient course of action.

Assist in compiles all approved policies and procedures in manual form and updates as and when necessary.

Minimum qualification:

Commerce Graduate with min 8 years experience in oilgas industry Has good presentation skill. Good knowledge on Oracle financial system

Interested candidates may forward your resumes to:

Email:
anu@abcrecruitment.ae

***** ***** *****

19

Electrical or electronic technician

candidate must have:

• transferable lqama

• can work on Microsoft

• driving license

• English and Urdu fluent

A multinational company has vacancy for an Office

• age between 23 - 30

Please apply by fax: 00966 2 2575938 ext: 100

or by e-mail:

*
hminkara@arasale.com

***** ***** *****

20

(Preferably Female Saudi National)

A German newly established company in KSA is looking for a

CHIEF ACCOUNTANT

Candidate for Jeddah. The Chief Accountant is required to conduct the audit of the company as per assigned audit program and she should assess the effectiveness of internal control in her company.

Qualification & skills:

• B.Sc. in Accounting with minimum 3 years experience in Accounting or Auditing.

• Good communication and report writing skills, must be fluent in English & Arabic.

• Strong computer skills with good knowledge of MS Office program.

Qualified & experienced candidate should apply and e-mail her CV to attention of General Manager

E-mail:
manbw_jeddah@hotmail.com

***** ***** *****

21

WANTED

CIVIL ENGINEER

Expert in cost estimation and AutoCAD

ARCHITECT

Males and Females

Expert in 3dMax. And AutoCAD

Email your cv to :
abokenan@hotmail.com

Fax: 01-4194064 - RIYADH

***** ***** *****

22

A Construction Company looking for the following position

TRANSLATOR

(Arabic-English-Arabic)

Candidate should have mix. (7) years experience (Saudis preferred or those who has transferable Iqama)

Send your CV to:

E mail:
yk_recruitment@yahoo.com

***** ***** *****

23

Largest Oil Marketing Company of Saudi Arabia Requires

"
VAN Salesman"

• Experienced candidate with good English and Arabic communication skills.

• Age not more than 35 years

• Transferable iqama

Attractive salary with commission and other benefits,

will be offered to selected candidates.

Send CVs to following fax numbers:

Jeddah: 02-661333 ext. 2777

Riyadh: 01-4992 154

Dammam:03-815114

***** ***** *****

24

URGENT RAILWAY EXPERTISE AND SAUDIS ARE PREFERRED

Job Code : HROOI

E&M Engineer

Job Code : HROO2

E&M Supervisor

Job Code : HROO3

Assistant E&M Engineer

Job Code : HROO4

E&M Inspector oj Works

Job Code : HROO5

Power Engineers

Job Code : HROO6

Assistant Power Engineer

Job Code : HROO7

Power Inspector of Works

Job Code : HROO8

S&C Engineers

Job Code : HROO9

Assistant S&C Engineer

Job Code : HRO1 0

S&C Inspector of Works

Job Code : HRO11

Interfacing Engineers

Job Code : HRO12

interfacing Inspector of Works

Job Code : HRO1 3

Rolling Stock Engineers

Job Code : HRO14

Depot Engineers

Job Code : HRO15

Depot Inspector of Works

Job Code : HRO16

Contract & Cost Control Engineer

Job Code : HRO17

Contract & Cost Control Supervisor

Job Code : HR018

Document Control & IT Manager

Job Code : HROI9

HV & Power Engineer

Job Code : HRO2O

HV & Power Supervisor

Job Code : HRO2I

Construction Engineer

Job Code : HR022

Construction Manager

HR023

Deputy Construction Manager

Job Code : HR024

Assistance Construction Manager

Job Code : HR025

Senior Construction Engineer

Job Code : HR026

Safety Manager

Job Code : HR027

Safety Audit

Job Code : HR028

Safety Trainer

HR029

Safety Officer

Job Code : HRO3O

Q / A Manager (Civil Works)

Job Code : HRO31

QA / QC Engineer (Civil Works)

Job Code : HR032

QA / QC Manager

Job Code : HR033

Quality Engineer (Civil Works)

Job Code : HR034

Quality Officer (Civil Works)

Job Code : HR035

Mechanical Engineer

Job Code : HR036

Site Engineer

Job Code : HR037

Planning Manager

Job Code : HR038

Planning Trainer

Job Code : HR039

DPD System

Job Code : HRO4O

System Assistant

Job Code : HRO41

QC Inspector

Job Code : HR042

Progress Control Engineer (Civil Works)

Job Code : HR043

Progress Control Engineer (E&M System)

Job Code : HR044

Project Scheduler

Job Code : HR045

Senior Quantity Surveyor / QS Supervisor

Job Code : HR046

IT Engineer

Job Code : HR047

IT Manager

Job Code : HR048_-

Project Quality Manager

Job Code : HR049

Electrical Engineer

Job Code : HR050

Electrical / Electronic Signal and Communications Engineer

Job Code : HRO51

Quality Manager

Job Code : HR052

Senior Q / M

Job Code : HR053

Q / M Systems

Job Code : HR054

Q / M Civil Works

Job Code : HR055

Cost Control

Job Code : HR056

Documentation, Document Control

Job Code : HR057

Quantity Surveyor

Please E-Mail your updated C.V to
recruitment@crccsaudi.com / hr.crcc@yahoo.com

***** ***** *****

25

CARRIER

A leading multi-national Company in the field of Air-conditioning industry in Saudi Arabia REQUIRES

A/C TECHNICIANS

• 3 YEARS AIR-CONDITIONING DIPLOMA

• Minimum 3 YEARS AIR CONDITIONING MAINTENANCE EXPERIENCE

• EXPERIENCE ON PACKAGE AND CHILLED WATER SYSTEM

• 30 YEARS OR 8(10W WITH A VALID SAUDI DRIVING LICENSE

• CUSTOMER ORIENTED

• ABILITY To REAP, WRITE AND SPEAK ENGLISH

Immediate hiring for those who are with

transferable iqamas

The company offers good compensation, commensurate with qualifications and experience and ample opportunity for career growth

INTERESTED CANDIDATES SHOULD APPLY WITH DETAILED CV AND RECENT PHOTOGRAPH, LATEST BY 20° MAY, 2009

TO THE ATTENTION OF:

THE ASST. HUMAN RESOURCES MANAGER

P.O. BOX 9784, RIYADH 11423, SAUDI ARABIA

or FAX TO 00-966-491-5325 or e-mail to

jobs@carriersaudi.com

***** ***** *****

26

MAINTENANCE MANAGER

Job Location : Abu Dhabi

- Degree in Mechanical Engineering

- Minimum 10 years experience in the Maintenance of Heavy Vehicles & Road Construction Equipment.

- All Candidates must have Good Command over English, and

- having good Computer Skills.

- U.A.E. Nationals are preferred.

Email:
galvaind@eim.ae

Fax: 00-971-2-5510188

***** ***** *****

27

REQUIRED

We are a Saudi Readymix concrete company in need of the following professions across the kingdom:

- Sales Engineers

- Site Liaisons

- Batch Plant Operators Loader Operators

- Dispatchers / Shippers

- Plant Electricians Material Receivers

- Plant Helpers (Labors)

- Pipeline Helpers (Labors) Heavy Equipment Mechanics

- Hydraulic Mechanics

- Auto Electricians

-
Welders / Advanced Welders

- Tire Men

- Concrete Pump Operators

- Stationary Pump Operators

-
Placing Boom Operators

- Automotive Painters

- Refrigeration Technicians

If interested, please send your CV with the Job applied for to:

Attention : Recruitment Manager

- Fax: +966 3 8822037 or call 03 8822373 ext 2122

- e-mail:
career@saudireadymix.com.sa

***** ***** *****

28

A leading company specialized in the office furniture industry and located in Jeddah is looking for candidates to fill the below position:

• Job title:
AutoCAD Operator

Qualifications and Skills required:

* BS or diploma degree in a relevant major

• Minimum 3-5 years of work experience, dealing

mainly in Layouts with office furniture is the Key for this position.

• Candidates should have knowledge with 3D and 2D drawings.

• Has full knowledge in all software used for AutoCAD and other latest applicable software packages

• Able to use AutoCAD 2000 - 2007

• Dedication and excellent communication with the ability to work in a team

CV TO :
cv_jed@yahoo.com

***** ***** *****

29

URGENTLY REQUIRED

A Saudi Company with offices in Jeddah, Riyadh

Al-Khobar & Madinah, working in Low Current

Systems requires the following:

SITE ENGINEERS

- Mechanical Engineers

- Preferably in Fire Fighting Industry or Power Plants.

- Minimum 2 years experience

- Languages known: Arabic & English


SITE ENGINEERS

- Electrical Engineers

- Preferably in Fire Fighting Industry or Power Plants.

- Minimum 2 years experience

- Languages known: Arabic & English


PLANNING ENGINEER

- Knowledge & use of Primavera and/or Microsoft Project Management.

- Minimum 2 years experience


QA / QC ENGINEER

- Manage OC Records (Material certificates, Inspection Reports, Test Reports, NCR, FDC, Punch list ...)

- Minimum 2 years experience


SAFETY EHS ENGINEER

- Establish EHS standards, policies & guidelines.

- Minimum 2 years experience


CAD OPERATORS

- Preferably experienced in Fire Fighting Industry.

- Minimum 2 years experience


WAREHOUSE KEEPER

- Receive & Release raw materials.

- Perform timely updates (transactions) in Computer System (Microsoft Excel). Exercise Forklift Driving as a necessity

• Priority to Saudi Nationals - if not

• Must have transferable Iqama status.

• Salary & benefits according to experience.

Please apply to:

samadib@sas-syseng.com

***** ***** *****

30

URGENTLY NEEDED

We Are specialized Company based in Riyadh. Saudi Arabia. We are seeking a self-motivated and energetic candidate for

BLENDER OPERATOR

Qualifications.

Industrial Electrician with sound background in

industrial processing technology, including a working knowledge of mechanical and electronic contact systems.

With formal education in any of the above fields or with practical and relevant experience in industrial processing for at least 5 years.

With prior experience in asphalt works and elated heating systems preferred.

With transferable Igama.

If you meet the above requirements, please send your complete Cv and photo to:

The Operations Manager

P. O. Bo NO: 4900, Riyadh 11412,

Fax nO: 00-966-1-4192239

E mail :
novophalt@falgroup.com.sa

***** ***** *****

31

URGENTLY REQUIRED

A LEADING MULTINATIONAL COMPANY BASED IN RIYADH IS LOOKING FOR A DYNAMIC CANDIDATE TO FILL IN THE POSITION OF AN

ACCOUNTANT

Applicants must have:

• A bachelors degree in accounting/major.

• 2-4 years experience. Bilingual Arabic/English preferred.

• Computer literate well versed with Microsoft Office.

• Preferably Saudi Nationals or Candidates with transferable Iqama

Send resume to:

E-mail:
resume2me08@gmail.com

or Fax :01-2173472 – RIYADH, SAUDI ARABIA

***** ***** *****

32

REQUIRED

A leading building materials company in middle east requires staff for the following positions urgently due to the expansion de their operations in the kingdom of Saudi Arabia.

• Senior HR. officer

• Senior Accountant

• Cashier

with accounts knowledge


Credit Controller

with local market knowledge


Sales Executives :1. Plywood, Timber & MDF

2. Hardware, Sanitary & Ceramic Tiles

3. Chandeliers (Light fittings

4. Gypsum, Wall papers & Deco products

5. Laminates & Flooring

Send Your CVs to
mrarif@hotmail.com or by

fax +966 2 2273964 – JEDDAH,

Please include your recent photograph and mention the current salary package and indicate expectations.

All positions will be based in Jeddah

4/5/09

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

1

REQUIRED

By a repute company in the field of concrete and pre-cast steel

CIVIL SALES ENGINEER

- Required 10 years of experience In KSA.

- Experienced in design according to the American Concrete institute is a must.

- Should have a Transferable iqama

Send your CV to :
Rashed.peikko@peikko.com

***** ***** *****

2

National Packing Products Co. Ltd (watanpac) in Riyadh 2nd Industrial Estate has vacancies for well trained laborers ( Saudi Nationals, Filipino, Indians and Arabs ) with minimum experience of 5 years in the following fields

1. ELECTRICAL WORKS

2. MECHANICAL WORKS

3. PRODUCT WORKS

Preference will be given to Saudi Nationals or those with transferable iqama

CV to : awad@watanpac.com.sa or fax to 01-2651338

***** ***** *****

3

Urgently required:

Engineer / Technician

for both Jeddah and Khamis Mushait.

Candidate must have experience in repair and installation of sound systems such as Powered Mixers, Amplifiers, Speakers, Microphones etc. Transferable Iqama is a must.

Send CV to Fax: 02-6515599 - Jeddah, Saudi Arabia or

E-mail:
nabeel_rajab@yahoo.com

***** ***** *****

4

A leading construction company, Jeddah , Saudi Arabia requires

FINISHING SUPERVISOR,

STOREKEEPER,

SAFETY ENGINEER

SECRETARY

with five years experience and fluent in English and shorthand.. All applicants should be expert in using computer’s software in their carrier.

Interested call at 0564667060 or

send CV to Fax: 02-6910716 Ext. 200 or

E-mail:
infouccl@gmail.com

***** ***** *****

5

GULF CONNEXIONS

BAHRAIN'S LEADING SPECIALIST RECRUITMENT

CONSULTANCY.

Head of Portfolio Management, Saudi Arabia

Country KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Head of Portfolio Management, Saudi Arabia

Our client, a global asset management company is looking for a Head of Portfolio Management to join its dynamic team in Saudi Arabia.

Responsibilities:

• Liaise with clients as well as submit presentations and account statements on time.

• Monitor investor portfolios to achieve superior risk-adjusted performance against benchmark.

• Expand portfolio business and assets under management by targeting various market segments.

• Tailor investment portfolios to meet investor objectives, risk preferences, and other requirements.

• Implement risk control measures and ensure strict compliance with the investment policy guidelines.

Requirements:

• Must have a Masters degree in Finance/Accounting or any business subject preferably with a CFA charter.

• Minimum of 5 years of work experience in portfolio management or related areas in the GCC.

Candidates who qualify for this position may kindly quote the Job Title in the subject of your email and send your CV as an attachment in MS Word Document format to

eloise.summers@gulfconnexions.com

Applications that quote the Job Reference Number only will be considered.

Only short listed candidates will be contacted.

Country Manager of Government Services, UAE

Country UNITED ARAB EMIRATES

Country Manager of Government Services, UAE

Our client, a governmental telecommunications organization is looking for a Country Manager of Government Services to join its dynamic team in UAE.

Responsibilities:

• Identify potential service providers to target.

• Work closely with the technical staff to advise of requirements and parameters.

• Establish marketing strategy, monitor and develop the performance of sales efforts.

• Monitor how such procedures actually work and make changes to improve the process.

• Develop and manage relationships with other regional government and military organizations.

Requirements:

• Must possess an MBA in Marketing or equivalent.

• Fluency in spoken and written English as well as Arabic language is essential.

• Minimum of 6 years experience within the region and the satellite industry. Experience in the military is desirable but not mandatory.

Candidates who qualify for this position may kindly quote the Job Title in the subject of your email and send your CV as an attachment in MS Word Document format to

mohammed@gulfconnexions.com

Applications that quote the Job Reference Number only will be considered.

Only short listed candidates will be contacted.

Project Delivery Manager, UAE

Country UNITED ARAB EMIRATES

Project Delivery Manager, UAE

Our client, a Middle East based global energy organization is looking for a Project Delivery Manager to join its dynamic team in Abu Dhabi.

Responsibilities:

• Plan and manage resources, skills and budget for timely delivery of all projects.

• Instal and pre-commission plant, steel structures, piping and rotating equipments.

• Monitor and control procurement, logistic and construction, up to mechanical completion.

• Ensure that contractual commitments are fulfilled and best practice is shared across teams.

• Handle long term storage and maintenance as well as logistic of all cranes and heavy vehicles.

Requirements:

• Degree in Engineering or equivalent. Holding an MSc, or equivalent, qualification in Engineering or project management would be an advantage.

• At least 15 years in the Upstream Oil & Gas Industry focusing on the project management activities on a wide range of projects from pre FEED through EPC into operations, preferably with both operators and contractors in the GCC.

• Experience in management of projects above $200m is a must.

Candidates who qualify for this position may kindly quote the Job Reference as well as the Job Title in the subject of your email and send your CV as an attachment in MS Word Document format to

nicky@gulfconnexions.com

Applications that quote the Job Reference Number only will be considered.

Only short listed candidates will be contacted.

Specification Writer, Bahrain

Country KINGDOM OF BAHRAIN

Job Description

Specification Writer, Bahrain

Our client, a well established boutique interior design company specializing in hospitality and high end residential projects is looking for a Purchaser to join its dynamic team in Bahrain.

Responsibilities:

• Interpret drawings and specifications and preparing FF&E schedules for pricing.

• Place purchase orders with suppliers, price assessment and negotiation.

• Source FF&E items and issue enquiries to suppliers for quotations.

• Delivery/logistics co-ordination and payment administration.

• Vendor assessment and selection.

Requirements:

• 10 years purchasing experience in interior/ decoration design environment in the GCC.

• University degree in Supply Chain Management, Materials Management or equivalent.

• Highly organized, numerate with attention to detail and fluent in English.

• Proficient in Word and Excel.

Candidates who qualify for this position may kindly quote the Job Reference as well as the Job Title in the subject of your email and send your CV as an attachment in MS Word Document format to

jobs@gulfconnexions.com and

tracey.ashall@gulfconnexions.com and

samar@gulfconnexions.com

Applications that quote the Job Reference Number only will be considered.

Only short listed candidates will be contacted.

Principal Mechanical Engineer of Static Equipment and CCS, UAE

Country UNITED ARAB EMIRATES

Job Description

Principal Mechanical Engineer of Static Equipment and CCS, UAE

Our client, a global Middle East based energy organization is looking for a Principal Mechanical Engineer of Static Equipment to join its CCS (Carbon Capture and Storage project Cycle) team in Abu Dhabi. The ideal candidate will be responsible for supporting the Carbon Capture and Storage project cycle and coordinating and supporting project activities with respect to the design and construction of mechanical equipment.

Responsibilities:

• Check and ensure design of mechanical equipment is optimum and fit for the purpose.

• Lead and carry out the facilities master planning and the statement of requirements in the FEED/EPC stage.

• Support the consultant in the mechanical studies carried out in the FEED/EPC stage by providing technical and economical evaluation advice.

• Review and approve mechanical engineering specifications, drawings, datasheets and calculations including design modification generated at construction sites.

Requirements:

• Bachelor’s degree in mechanical engineering.

• Minimum of 15 years experience in oil & gas sectors related to the design of static equipments such as: fired heaters, vessels, columns, heat exchangers, boilers, etc.

• Demonstrated knowledge of EPC industry practices, international codes and standards such as: ASME, API, Shell DEP and TEMA in the energy industry in the Middle East.

Candidates who qualify for this position may kindly quote the Job Reference as well as the Job Title in the subject of your email and send your CV as an attachment in MS Word Document Format to

daniela@gulfconnexions.com

Only short listed candidates will be contacted.

For further details on these vacancies or for more information on our services please contact us on +97317565358/+97317565359 or e-mail a Word format CV to one of our experienced consultants at
jobs@gulfconnexions.com . For more jobs kindly refer to our website www.gulfconnexions.com

KINGDOM OF BAHRAIN

Gulf Connexions Suite #1201,

Al Moayyed Tower, Seef District,

PO Box 2591 , Bahrain

Tel: +973 17 565358 / 17565170

Fax: +973 17 581808

Email: jobs@gulfconnexions.com

apply to Bahrain Address

Only short listed candidates will be contacted.

OTHER OFFICES (for your information ONLY)

DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES

Gulf Connexions

Crown Plaza Business Tower,

Sheikh Zeyad Road Dubai, UAE,

PO Box 62425

Tel: +971 4 332 8791

Fax: +971 4 332 8871

Email: jobs@gulfconnexions.com

SAUDI ARABIA

Gulf Connexions

PO Box 31813

Al Khobar 31952

Saudi Arabia

Tel: +966 3 867 2738, 3 Line

Fax: +966 3 896 2960

Email: jobs@gulfconnexions.com

UNITED KINGDOM

Gulf Connexions

Crescent Court, 102 Victor Road

Teddington, Middlesex TW11 8SS

United Kingdom

Tel: +44 208 943 3630

Fax: +44 208 943 3701

Email: jobs@gulfconnexions.com

QATAR

Gulf Connexions

P.O. Box 23607, Doha

Tel: +974 483 6369

Fax: +974 483 4578

Email: jobs@gulfconnexions.com

KUWAIT

Gulf Connexions 29th floor,

Arraya Centre, Al Shuhada Street,

Sharq, P.O. Box 29927,

Safat 13160, Kuwait

Tel: +965 299 7788/99

Direct: +965 299 7814

Fax: +965 299 7804

Email:
jobs@gulfconnexions.com

***** ***** *****

6

URGENTLY REQUIRED

SALES LADIES

with experience to work in a Cosmetic Shop

located at Seef Mall and Bahrain City Centre Mall.

Send CV to Fax 00-973-1-7311505 - Bahrain or

E-mail:
nasr2000@batelco.com.bh

***** ***** *****

7

URGENTLY REQUIRED IN BAHRAIN, BY A BAHRAINI COMPANY

Major European Contractor offers immediate opportunity in Qatar to

FACADE SPECIALISTS

for an ongoing multi-billion building project in Doha with an emblematic facade in glass and stone, designed by renowned architect and with a complex aluminum structure. We are looking for two specialists: one for the design and one for installation Candidates must demonstrate the following qualifications:

• Minimum 15 years continuous working experience with facades, curtain walls and complex metallic structures.

• Proven participation in a renowned, complex aluminum structure facade (please provide pictures, references and/or links for visualization).

• Minimum 5 years experience in leading / management position in facade / curtain wall business

• Minimum 5 years working experience in GCC countries

• The Design specialist must have an engineer degree and must be able to independently handle and check the complex structural design.

• He/she shall demonstrate sufficient knowledge to propose modern and efficient detail solutions.

• The Installation specialist must demonstrate that he/she has been in charge during a complete installation of complex structures for facades and curtain walls.

• He/she shall have the confidence and leadership to effectively manage the assembly of the facade.

Sr .PLANNING ENGINEER

-(More than 12 years experience in high rise building /Infrastructure Construction)

PLANNING ENGINEER

-(More than 6 years experience in high rise building /Infrastructure Construction

WAREHOUSE INCHARGE -

(Should be a Engineer, More than 7 years experience

in Warehouse of high rise building /Infrastructure Construction)

MECHANICAL ENGINEER-PLUMBING

- (More than 7 years experience in

high rise building / Infrastructure Construction)

MECHANICAL ENGINEER - HVAC

(More than 7 years experience in high rise building /Infrastructure Construction

Qualified applicants shall send their CV's and references through below e-mail address mentioning in the reference of the position

recruitdoha09@yahoo.com

***** ***** *****

8

CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Ref. No. 82

Chief Financial Officer with outstanding interpersonal, written and verbal communication skills.

Minimum 15 years of financial experience.

FMCG experience will be an advantage.

willing to travel within GCC counties.

With valid UAE drivers license.

Email:
career@coreelementsmc.com

Location : Dubai

***** ***** *****

Job Openings in
Arab News (English Daily of Saudi Arabia) as on: APRIL 04, 2009-SATURDAY

-----------------------------------------

1

GAZZAZ

LOOKING FOR THE FOLLOWING POSITIONS

(Saudis Preferred)


NET PROGRAMMER / DEVELOPER

• Excellent experience in Visual Studio 6.0, Visual Studio 2008, VB.NET.

• Minimum 3-5 year extensive experience in developing web applications in ASP.NET. prefer to have good experience in Share point 2007

• Excellent experience in Crystal Report Tools.

• Experience working with SQL Server 2000, 2005.

• Good knowledge in JavaScript, HTML, XML.

• Must have worked on CGF components (Share point 2007, InfoPath 2007) and Have a good and strong background in Retail.

• Excellent Arabic and English communication skills

HARDWARE TECHNICIAN

• Degree in Engineering or Computer science.

• At least 2 year experience.

• Experience in installing and support Microsoft products (windows xp, office 2003 , office 2007, windows 2003 windows 2000).

• Experience in hardware supporting computer and network troubleshooting.

• Experience in POS equipment support and troubleshooting ( barcode scanners, POS printers).

Qualified?

Please send your CV to:

Fax: 02-6491555 – JEDDAH

E-mail:
info@gazzaz.com.sa

***** ***** *****

2

HOT VACANCY

MAINTENANCE ENGINEER

A leading company in Jeddah has a hot vacancy for:

MAINTENANCE ENGINEER -

ELECTRICAL / POWER ELECTRONICS

with 5 - 6 years experience in maintenance & repair works for following:

• Uninterruptible power supplies UPS, DC systems, stabilizers

• Generators & ATS

• Precision Air conditioning

Applicant must have a transferable Iqama, driving license, ability to use computer, ability to deal with schematic drawings & track faults, preferably having good knowledge of KSA / Jeddah City.

Kindly send your resume to Fax: (02) 6671754

or Email:
admin-jed@mdsa.com

***** ***** *****

3

REQUIRED

A Real Estate Company in Al-Khobar, Eastern Province of Saudi Arabia is looking for

SITE ENGINEERS

Requirements:

• At least 5 years experience in construction supervision

• Degree / Diploma or above

• Good management skills

Requests should be sent to the following:

Fax: + 966 3 8876622

E-mail:
manager324@gmail.com

***** ***** *****

4

URGENTLY REQUIRED

A Well known and leading company in Saudi Arabia in the field of professional Electronics and Musical instruments distribution with world famous brands requires the following categories.

1. ELECTRONIC SERVICE CENTRE SUPERVISOR CUM SPARE PARTS CONTROLLER -
3 Nos.

• 8 years experience in electronic field with the knowledge of electronic Spare parts logistics and computer literate.

• Educational Qualification should Be 10 + 2 and

Diploma / Certificate in Electronics.

• Should know Arabic and English.

2.
ELECTRONIC TECHNICIAN - 2Nos.

• 8 years experience in Electronics field, Educational qualification should be SSC, Diploma I Certificate in Electronics.

3 .
LABOURS FOR SERVICE CENTRE - 3 Nos.

Qualified persons with transferable Iqama please send your CV to

Fax: 01 4027302 - RIYADH

EmaiL :
mohib@adawliah.com.sa

***** ***** *****

5

A CHALLENGING JOB OPPORTUNITY with a leading property company

FINANCIAL ACCOUNTANT

EDAR is a leading Saudi Arabian property company in strategic partnership with PAM GOLDING PROPERTIES, We have a vacancy for an experienced FINANCIAL ACCOUNTANT who will possess the following skills :

• Degree in accounting with minimum 5 years of work experience

• Managing and overseeing all financial processes

• Budgeting money collection and payments procedures

• Working under pressure

• Excellent skills in Arabic , and English languages

• Advanced excel knowledge

• A quick learner and the ability to interact with others

CV to :
a.abdulwahab@92000edar.com

***** ***** *****

6

CAREER OPPORTUNITY

TENDERING SPECIALIST

• Bachelor degree in Electrical Engineering, having MBA will be an added value.

• 5 years related or similar experience in prequalification and tender preparation activities in a reputable and well-established organization.

• Good knowledge of English/computer software packages..

Saudis will be given preference. Non-Saudis should have transferable lqama.

Please apply, within one week, with complete C.V. &

copy of qualification certificates to the attention of:

Human Resources Department

P. O. Box No: 4403, Jeddah 21491,

Kingdom of Saudi Arabia

Fax: 02-6354022 / 02-6379877 / 02-6352220

E-mail :
job.scc@xenel.com

***** ***** *****

7

SALES EXECUTIVES

Required Sales Executives In PETROCHEMICALS AND CHEMICALS

Chemists Or Chemical Engineers Are Preferred.

Resumes are to be sent to:

Fax No.: +966 3 8422112 - Eastern Province of Saudi Arabia or

Email:
sandfix@sandfix.com.sa

***** ***** *****

8

A mechanical engineering company for contracting and maintenance is looking to hire certified, experienced workers (at least 5 to 7 years) as:

- Welders (6G & Tig)

- Pipe Fitters

- Instrument Technicians .

- Mechanical Fitters

- Fabricators / Boiler Makers

- Tank Fabricators

Only Saudis & those with transferable Iqamas are urged to send their CV’s to:
yawarsj@alaafak.com or to Fax NO : 00-966-2-65227700 – Jeddah

***** ***** *****

9

A REPUTABLE FAMILY in Riyadh is in URGENT NEED of a PART TIME:

FEMALE TEACHER / TUTOR

Qualifications:

• Native English (US, UK, Canadian, New Zealand, Australian)

• Has at least 2 years experience in early

childhood education and/or similar programs.

• Knowledgeable and certified in First Aid and CPR

• Has at least 1 child, it is a privilege.

Please send your detailed CV with photo to:

Email:
gilbert.faustino@yahoo.com or gilbert.faustino@gmail.com or thru fax to :

Fax: 00966 1 4650949 - RIYADH or contact Tel No :

Tel. 00966 1 4626284 x 242 /

Mobile: 00966 500064256

***** ***** *****

10

A LEADING FOOD COMPANY IN JEDDAH IS LOOKING FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

• PERSONNEL COORDINATOR

• FINANCE MANAGER

• RESTAURANT MANAGER

• MAINTENANCE MANAGER

Minimum 3 year experience, English and Arabic literate, good computer skills. All with transferable Iqama.

Send CV’s to:
recruiting@almawaed.com

***** ***** *****

11

VACANCIES

1
. Air Conditioning Engineering,

with skills in Aut0CAD.

2.
Split Units Installation Technician

Send your CV to Email:

diamond1network@gmail.com

***** ***** *****

12

REQUIRED IMMEDIATELY FOR A WELL-KNOWN SAUDI ESTABLISHMENT , JEDDAH, SAUDI ARABIA

SECRETARY

Conditions:

• Not less than 2 years of experience in the same position and field.

• Proficiency of English language (speaking & writing).

Send your CV to:

Fax No. (02) 6224303 Ext: 22 - Attn: CEO

***** ***** *****

13

A leading contracting company in Riyadh announces for the following vacancies:

MECHANICAL ENGINEERS

• Bachelor of Engineering from a reputable university.

• Minimum 5 years experience in HVAC and Plumbing Work..

Interested candidates are requested to send their Cv’s addressed to:

Deputy General Manager - Fax: (01) 2062754

***** ***** *****

14

REQUIRED URGENTLY

A leading company based in Riyadh and Jeddah that deals most on Telecommunication Projects requires.

1
. STRUCTURAL ENGINEER - 2 Nos with (MS, Degree)

2.
CIVIL ENGINEER - 2 Nos with (BS, Degree)

3.
ELECTRICAL ENGINEER - 2 Nos with (BS, Degree)

4.
MECHANICAL ENGINEER - 2 Nos

5.
COMMUNICATION ENGINEER - 2 Nos with (BS, Degree)

6.
IT. MANAGER (Networking) - 2 Nos

7.
AUTO-CAD - 4 Nos

8.
CONSTRUCTION ENGINEER - 2 Nos

9.
FINANCE MANAGER - 2 Nos

• Minimum 3 years experience

- Attractive Package

QUALIFIED PERSONS PLEASE SEND CV’s TO

Fax : 01 2060552 - ext 107

Riyadh

***** ***** *****

15

TRAVEL & TOURISM COORDINATOR

Qualifications:

• Diploma degree.

• 3 years experience in similar field

• Excellent bilingual skills spoken & written

• Strong handling of MS Office Suite is a must.

• Ability to work under pressure 24/7

• Familiarity with local and international airlines and Hotels In terms of special corporate rates

• Flexible & energetic

Please send your updated resume on:

Fax :01 - 4128400 - RIYADH

E-mail :
cv.hr..receive@gmail.com

***** ***** *****

16

JOB OPPORTUNITY IN RIYADH


PROGRAMMER

- Experience in VB script, VS. Net & ASP Net Experience in MS SQL Server 2005

- Experience in E-Commerce

- Experience in Web site Security. Crystal Report


GRAPHIC DESIGNER! WEB DESIGN & DEVELOPMENT

- Experience in VB script, VS Net & ASP.Net

- Experience in Quality Assurance Q.A.

- Experience in CSS, Illustrator, Flash. Photoshop


NETWORK ENGINEER

- CCNA / MCSE

Applicants may send their CV’s including educational & experience certificates to:

Fax NO : 01-2052879 or email :
fn@sacmac.net

***** ***** *****

17

WANTED FOR IMMEDIATE HIRING IN JEDDAH

01-
AUTOCAD DRAFTSMAN

• Bachelor’s Degree in Architecture or Int. Design

• 25-35 years old.

• Filipino National / Male

• With experience in the same field

• With Good moral character

• With Transferable lqama

Kindly fax your detailed CV to: 02-6651211

Attention: Sales Manager

***** ***** *****

18

VACANCIES

A general Saudi Firm In Riyadh has the following vacancies. All offered Jobs require the relevant academic degree with at least 3 years experience.

1.
CIVIL ENGINEER

Who must be fluently bilingual (Arabic & English) and have good computer skills and Saudi Driving License

2.
BlO-MEDICAL SERVICE ENGINEER

Who must be fluently in English and have Saudi Driving License

3.
NETWORK ENGINEER

Must have relevant experience in a professional or reputed firm.

4.
FINANCIAL ANALYST

Who must be fluently bilingual (Arabic & English) with good computer skills and some marketing experience.

5.
LABORATORY SPECIALIST

Who must be fluently bilingual (Arabic & English) with good computer experience in sales, marketing and servicing of laboratories equipment & supplies.

6.
COMPUTER PROGRAMMER

Who must have experience in C-Sharp, C-Sharp+, Oracle etc...

7.
ELECTRONIC TECHNICIANS

Must have relevant experience in industrial electronic maintenance works and air conditioning cooling systems maintenance works.

8.
DRIVER

With valid Saudi Driving License.

All the above must be either Saudi Nationals or have transferable Iqamas.

Interested & qualified candidates, please send your Cv’s to:

hom@waseet.com or Fax # : 01 4784857

***** ***** *****

19

STAFF WANTED

A Saudi Consulting Engineering Co. needs the following candidates:

STRUCTURAL/CIVIL ENGINEER

Bachelor Degree with 10 years experience in supervision or design.

ELECTRICAL (SITE / DESIGN ENGINEER

Bachelor Degree with 10 years experience in supervision or design.

MECHANICAL (SITE/DESIGN) ENGINEER

Bachelor Degree with 10 years experience in supervision or design.

QUANTITY SURVEYOR

Bachelor Degree with 10 years of quantity surveying experience..

CAD OPERATOR

Bachelor Degree with 10 years experience in drafting with Micro station.

ACCOUNTANT

Bachelor Degree with 5 years experience. Fluent in written and spoken English & Arabic. Experience in accounting software a must.

Candidates with experience in Saudi Aramco projects

will be given preference.

Candidates must be fluent in written and spoken English & computer literate.

Candidates with transferable aqama shall send their full CV to :

Fax. (03) 8279738 or

E-mail:
arp@alrabiah.com.sa

***** ***** *****

20

NATIONAL COMPANY, RIYADH, SAUDI ARABIA has the following vacancies


Operations manager

• Purchasing manager

• Warehouse Representative

• Finance manager

• Cashiers

• Labourers

• Purchasing Representative


Accountants

• Commissary manager

• Kitchen supervisor

Send your C.V. to Fax: 01-2650058

***** ***** *****

21

Registrar (female)

( needed in Riyadh, Saudi Arabia)

Excellent opportunity for a qualified, enthusiastic and dedicated female registrar to work in a prestigious University in Riyadh, Saudi Arabia.

She will be responsible for providing IT solutions, a dedicated worker with a track record of providing solutions to problems with student data manipulation.

Package

• Salary range of SAR5,000 —7,000 based on experience and qualifications

• Housing Allowance equal to three months salary

• Transport allowance at 10% of basic salary

Medical Insurance (single status)

• 30 days leave pa.

Applicants must have:

• Degree or equivalent

• Experience of managing student data system

• Native speaker or near native speaker level English

• Arabic ability sufficient for data manipulation (reading and writing) and communication with students

• Well developed ICT skills, including proven track record in providing CT solutions to registration problems

• Proven ability to meet deadlines in professional environment

• Proven track record in team working (the successful candidate will have to work with colleagues on the male campus, by phone and email and through regular scheduled meetings)

To receive the job description, person specification and details on the package and application process, please email us at

jobs.ord@gmail.com

To apply, send CV and letter of application to Abdel letief Al Jaber at

jobs.ord@gmail.com

The letter of application should refer to the person specification and job description, and explain why you think you are a suitable candidate

Applications to be received by 12 noon on

Wednesday 8 April , 2009 .

Only short listed candidates will be contacted.

Interviews are expected to be held in the week 11 to 15 April, 2009

***** ***** *****

22

Staff Wanted

"Minimum 3 years experience"

Telecommunications "VAS + Internet" Company based in Riyadh, Saudi Arabia is looking for:

1-Marketing Manager

2-Project Coordinator

3-Web Developer - PH P / MYSQL

Interested qualified candidates may send their CVs to:

Email:
mad_jobsi@hotmail.com

***** ***** *****

23

Vacancies with ICOM – infoVision Consultants

Looking for Qualified
Technician.

Having Two years Experience in:

- Complete Commissioning

- Installing and Trouble Shooting of

1) CTV & DVRs

2) intrusion og Bugler System..

3) Firs Alarm.

4) Access Control System. Familiar with Test Equipments and low Voltage cabling.

Must have Driving Llcense

If your are right candidate, contact : Tel No: 00-966-1-4065050 ext 1261

or send thru e mail to :
jobs@iconme.com or to recruit.icon@gmail.com

***** ***** *****

24

REQUIRED

A Reputed European company in the field of concrete and precast steel Connections urgently seeks a

CIVIL SALES ENGINEER

• Required 10 years of experience in KSA.

• Experienced in design according to the American Concrete Institute is a must.

• Should have a Transferable Iqama.

SEND YOUR CV WITH A PHOTO TO :

rashed.peikko@peikko.com

***** ***** *****

25

URGENTLY REQUIRED for work in Saudi Arabia

FIELD VETERINARIAN

Qualifications:

- B. SC. in Veterinary

- Good command of English

- Computer literate

Interested candidates are kindly requested to send their CV to : fax number 01-4731168 – Riyadh,

4/1/09

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

1

REQUIRED

By a repute company in the field of concrete and pre-cast steel

CIVIL SALES ENGINEER

- Required 10 years of experience In KSA.

- Experienced in design according to the American Concrete institute is a must.

- Should have a Transferable iqama

Send your CV to :
Rashid.peikko@peikko.com

***** ***** *****

2

REQUIRED by a company, Eastern Province of Saudi Arbaia

1
. CIVIL, MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERS

2. CCTV TECHNICIANS, MOBILE TECHNICIAN

3. ELECTRICAL TECHNICIAN, OFFICE STAFF

4. CIVIL FOREMAN

5. INSTRUMENTATION TECHNICIAN

6. PABX / COMPUTER TECHNICIAN

7. CAR PAINTER, CAR ELECTRICIAN

8. CAR MECHANIC, GARAGE FORMAN

9. FIBER OPTICS & UTP INSTALLER

10. TELECOM RADIO TECHNICIAN

11. MICRO STATION OPERATOR

CV TO :

• Fax: 03-8421821

• E MAIL :
ali@muanmodern.com

***** ***** *****

3

A Riyadh-based firm is seeking qualified and experienced

professionals to fill the following positions:

Audit Manager

Auditor

Information Systems Analyst

Information Systems Auditor

Interested candidates should e-mail their CVs to

ehab@ymobarak.com

***** ***** *****

4

A multi-specialty Hospital at Riyadh required following personnel:

• LABORATORY TECHNICIANS

• PHARMACIST TECHNICIAN

• X-RAY TECHNICIAN (FEMALE)

• DRIVER

• SKILLED PLUMBERS

• R.O. PLANT OPERATOR

• BID MEDICAL ENGINEER

• COURIER (MALE / FEMALE)

• ELECTRO-MECHANICAL ENGINEER

• SECRETARY (FEMALE)

• ELECTRICIANS

• MEDICAL GAS OPERATOR

For the Medical should required Saudi council exam

Please fax your detailed CV to the below mentioned fax number.

Candidate must have transferable Iqama.

Fax: 01-4455024 - RIYADH , SAUDI ARBAIA

***** ***** *****

5

URGENTLY REQUIRED

Major European Contractor offers immediate opportunity in Qatar to

FACADE SPECIALISTS

for an ongoing multi-billion building project in Doha with an emblematic facade in glass and stone, designed by renowned architect and with a complex aluminum structure. We are looking for two specialists: one for the design and one for installation Candidates must demonstrate the following qualifications:

• Minimum 15 years continuous working experience with facades, curtain walls and complex metallic structures.

• Proven participation in a renowned, complex aluminum structure facade (please provide pictures, references and/or links for visualization).

• Minimum 5 years experience in leading / management position in facade / curtain wall business

• Minimum 5 years working experience in GCC countries

• The Design specialist must have an engineer degree and must be able to independently handle and check the complex structural design.

• He/she shall demonstrate sufficient knowledge to propose modern and efficient detail solutions.

• The Installation specialist must demonstrate that he/she has been in charge during a complete installation of complex structures for facades and curtain walls.

• He/she shall have the confidence and leadership to effectively manage the assembly of the facade.

Sr .PLANNING ENGINEER

-(More than 12 years experience in high rise building /Infrastructure Construction)

PLANNING ENGINEER

-(More than 6 years experience in high rise building /Infrastructure Construction

WAREHOUSE INCHARGE -

(Should be a Engineer, More than 7 years experience

in Warehouse of high rise building /Infrastructure Construction)

MECHANICAL ENGINEER-PLUMBING

- (More than 7 years experience in

high rise building / Infrastructure Construction)

MECHANICAL ENGINEER - HVAC

- (More than 7 years experience in high rise building /Infrastructure Construction

Qualified applicants shall send their CV's and references through below e-mail address mentioning in the reference of the position

recruitdoha09@yahoo.com

***** ***** *****

6

TRANSLATOR

Candidate must be fluent in English, Arabic & French.

All applications are the submitted in writing, with a covering letter & CV by

Email to:
recruitment@aaess.sch.ae

Closing date for applications 20 April 2009

Fax: 00-971-3-7671973

ABU DHABI , UAE

***** ***** *****

7

SENIOR CONTRACTS ENGINEER

Minimum Requirements:

B.E. in Mechanical Engineer with Minimum 7-8 years experience in the Oil & Gas sector mostly in Major Projects.

Must have sound knowledge in drafting of the contract, and its subcontract administration, and involved in Claims participation Interpretation of contracts and assurance of rights and obligations. Formulation, presentation and negotiation of variations, claims and disputes. Participate in pre-bid and post award commercial risk reviews.

Good commercial acumen and shall be capable of taking up assignments in all aspects of Contracts administration and Project control including cost control.

Very good English communication and interpersonal skills.

Email:
carefor@eim.ae

ABU DHABI, UAE

***** ***** *****

8

URGENTLY REQUIRED

SENIOR AMOUNTS MANAGER

* computer literate

* commerce graduate

* Minimum 5 years experience in computerized environment in Accounts Payable / Receivables of Debtors and Creditors, product costing and finalization of accounts

* Well experienced in Store Management and Stock Ordering

* Good knowledge in Bank work and L/C formalities

* should process a valid Bahraini Driving License.

E - mail:
everest@batelco.com

fax: . 00-973-1-7273788

3/29/09

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

JOB VACANCIES

A leading Company in KSA is seeking candidates for the following positions:

SALES & MARKETING MANAGER

• BA. Degree Minimum 3 years experience in K.S.A.

INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEER

• Minimum 5 years experience in heavy industries

(cement, petrochemicals,...)

PERSONNEL MANAGER

• Minimum 5 years of experience in K.S.A.

• Fluent in both Arabic and English.

Please send CVs to

• E-mail:
askjob@yahoo.com or

• Fax: (02) 6132233 - JEDDAH

***** ***** *****

2

VACANCIES

A well established Group of Companies In the Sales of Metals, Industrial Products & Building Materials invites application for:

SALES ENGINEERS

SALES EXECUTIVES

(3 POSITIONS)

for (Dammam / Riyadh / Jeddah)

Dynamic graduates with minimum 3 years experience in the sales of building materials and industrial products, having good liaison with consultants, contractors and complete knowledge of Eastern / Central /Western region, plus excellent communication skills, good command of English, Arabic is an advantage. Should have valid Saudi driving license and transferable lqama.

Apply to: The General Manager

P. 0. Box 13376, Dammam 31493, Saudi

Arabia,

Fax: 03-8115969

E-mail :
aoiss@osais.com

***** ***** *****

3

TRAILER DRIVERS

A leading contracting company is in requirement of a Trailer Driver with

• Holding a General Driving License

• Transferable Iqama

Salary Offered = SAR 1500

CV to Fax : 01-4606525 - RIYADH or contact mobile NO : 0555145641, 0508964465

***** ***** *****

4

A local Saudi Company, Eastern Province of Saudi Arabia requires

PROJECT MANAGER

With experience in SECECO projects. Ten Years experience in Construction of 115 – 2230 KV ( Transmission Line )

Fax your CV to : 03-8115052 or thru e mail to :
akarim2@hotmail.com

***** ***** *****

5

Wanted for a construction company in the Eastern Province, Saudi Arabia:

1) SCAFFOLDING SUPERVISOR / PROJECT COORDINATOR,

2) ACCOUNTANT

(five years experience),

3) COMPUTER NETWORK SPECIALIST

(experience with SQL server), and

4) SCAFFOLDING MARKETING ENGINEER.

Contact E-mail:
diapps@gmail.com

***** ***** *****

6

URGENTLY REQUIRED

FOR A COLD STORAGE COMPANY IN RIYADH , THE FOLLOWING STAFF; PREFERABLY WITH WORK EXPERIENCE IN COLD STORE COMPANIES AND WITH KNOWLEDGE OF READING AND WRITING IN ENGLISH AND ARABIC.

• ACCOUNTANT

• SALESMAN

• A/C TECHNICIANS

(To maintain cold store rooms-Arabic is not a must)

STOREKEEPERS

• FORKLIFT DRIVERS

Interested candidates with two years experience or more can forward their latest resume to e-mail address:

work_mz@hotmail.com or send thru

Fax #: 01-2161616 extn. 333

***** ***** *****

7

A NATIONAL PROGRESSIVE COMPANY

URGENTLY REQUIRE FOR THEIR INDUSTRIAL DIVISION

SALES MANAGER

• Minimum 5 years Experience in Selling Heavy Equipment, Paints & Machinery, Preferably In KSA.

• Must have strong communication skills especially in English to co-ordinate with our principal in Europe.

• Create and expand customer base in Kingdom and Gulf countries.

• Candidate should be Performance - Driven.

• Capable to deliver quality projects and take commercial responsibility.

SALES ENGINEER

• Minimum 3 Yeas in Industrial selling in KSA.

• Bachelor degree In Engineering Field.

• Energetic & Enthusiastic to achieve results.

• Bi-lingual.

• Must have Saudi Driving License.

• Saudi Nationals preferred, others with transferable iqama can apply.

WITH TWO REFERENCES

Latest photograph, copy of Passport & Iqama to:

Fax: 03 - 8341894 - eastern province of Saudi Arabia

E-mail:
altogagroup@hotmail.com

***** ***** *****

8

URGENTLY REQUIRED

• Fabrication Shop

Supervisor (must understanding drawings & estimation, executing the jobs as per time schedule)


Fitters


Maintenance Mechanic

(overhauling of engines such as trucks, crane, loader, generator etc..)


Hydraulic Mechanic

(repairing & calibration of hydraulic pumps, transmissions, gear boxes & valves, repairing of cylinders for all type manufacturer)

All these categories must having Saudi driving license and transferable Iqama.

Send CVs to:
info@joufigroup.com

***** ***** *****

9

REQUIRED URGENTLY IN JEDDAH

PUBLIC RELATIONS MANAGER

• Should be a graduate.

• Should possess thorough knowledge of

Internet.

• Should possess minimum three years experience in the same field.

WAITERS

• Age not more than 30 years.

• Should be able to speak little English and Arabic.

• Nationality no bar.

All applicants should have transferable lqama.

Send CV to (02) 6066261 – JEDDAH (Attn. HR Dept.)

***** ***** *****

10

REQUIRED -
TEACHERS

( Male & Female )

Al Rowad international Schools in Riyadh needs the following personnel:

1. TEACHERS
( female and males)

For all subjects including Quran and Islamic education.

2. SPECIALISTS

in school management and educational supervision.

3. SECRETARY :

Fluent in Arabic and English, both reading and writing

- Applicants must be holders of Bachelors degree as

minimum in the relevant subject.

Applicants should be fluent in written and spoken English.

- Applicants should be experienced in teaching international

curriculum.

Interested qualified candidates may forward the their

C V’s to the following address:

For Male Teachers:

asr.salem@hotmail.com

or Fax :00966-1-4832630

For Female Teachers:

sanaa..rowad@gamil.com , or

Fax 00966-1-2810855

***** ***** *****

11

Job Opportunity

A Leading Retail Trade and Decoration Company in JEDDAH, SAUDI ARABIA is seeking

Brand Manager

• University degree In Marketing Experience in the field of semi-finished decoration including furniture fabrics, home furniture and tiles Is a must

• 3-5 years experience In a similar position

• Age 30-40 years

• Fluent in Arabic and English languages

Please send your CV to

Fax: 00966-2-6693613 JEDDAH

Email:
infocv4job@gmail.com

Saudis Preferred

***** ***** *****

12

BREW GREAT CAREER with a leading international coffee chain in Saudi Arabia

Due to rapid expansion we are looking for Young, Dynamic Professionals with a minimum of 5 years Retail Experience, Pleasing Personality, Positive Attitude, Professional Education, and who ore looking for Accelerated Growth in their Professional Careers. You can be a part of our dynamic multinational team in any of the following roles:

* Operation Manager/Officer

• Area Manager

• Multi Unit Manager

• Store (Cafe) Manager

• Assistant Store (Cafe) Manager

• Stare (Cafe) Supervisor

• Shift Leader

• BaristaLifetime career opportunity, excellent working environment, challenging tasks, young and motivated team members. competitive compensations, unrestricted growth potential, comprehensive rewards & incentive system. Continuous Training and Development, and many mare benefits await you.

Send your latest cv to:

*
career@dr-cafe.com

Or P. O. Box No: 65724, Riyadh 11566

***** ***** *****

13

AL EBTTIKAR

Urgently Required

EBTTIKAR is a Leader Company In Saudi Arabia is Looking for Saudi Professionals to fill the Following Positions:

REGIONAL MANAGER
– 3 positions

-10-15 Years of Experience in Sales & Marketing IT

-Bachelor in Computer Engineering

-Track Record Experience in the Field

-English & Arabic

SERVICE SALES MANAGER
– 3 positions

Sales Orientated Individual with Excellent understanding of IT Services (Technical Support. Operation and Maintenance and Consultancy Services) Multi-Sector —Telco, Government and Finance.

-Excellent Interpersonal Skills. Manage Service Sales Team and Good Capability in Responding / Building Proposals. Bids with minimum value of 30 million SR.

-8-10 Years of Experience in services Sales.

SERVICES SALES ACCOUNT MANAGER
– 3 positions

Sales orientated individual with excellent understanding of IT Services (Technical Support Operation & Maintenance and Consultancy services) multi-sector - Telco . government and Finance.

Good capability in responding/building proposals bids and tenders.

-5-7 Years of Experience In services Sales

PROJECT MANAGER
- 7 positions

-10 years Experience in Maintenance and Support of computer

-5-7 Years Experience in Project Management

-Fluent in English Language.

SENIOR COMMUNICATION ENGINEER
- Number of Position (6)

-Communication Engineering Graduate

-10 years Experience in Maintenance and Support of Communication Networks, PBX Systems, Systems,

Data Networks , and VSAT Systems.

-Have Project Management Experience

-Fluent in English Language.

TELECOMMUNICATION ENGINEER
– 6 positions

- Communication Engineering Graduate

-7 Years Experience in Maintenance and Support of Communication Networks, PBX Systems (Mainly Nortel 11 C and 1 6C. IP Telephony)

-Fluent in English Language

NET WORK ENGINEER
– 5 positions

-Computer Engineering Graduate - CCNP Cisco certified

-7 Years experience in Operation and Maintenance, of Computer Networks.

-Fluent in English Language

COMPUTER SYSTEM ENGINEER
(MS CERTIFIED) – 6 positions

-Computer Science Graduate

-MS Certified, have MCSA. MCSE, MCDBA

-Have 7 Years Experience in Supporting. Administration. Operation and Maintenance of Computer

Systems and Storage (MS Environment)

-Fluent English Language.

COMPUTER SYSTEM ENGINEER (UNIX)
– 4 positions

-Computer Science Graduate

- Unix Systems Engineer Certified.

- Have 7 Years Experience in Supporting Administration. Operation and Maintenance of Computer Systems and Storage (Unix Environment)

- Fluent English Language.

TELECOM TECHNICIAN
– 2 positions

- High Diploma In Telecommunication

-5 Years Experience in Operation and Maintenance and programming of PBX (Specially Nortel) and Data Network

- Have Good English Language

COMPUTER NETWORK TECHNICIAN
– 2 positions

- Diploma in Computer Network

-5 Years Experience in UTP and Fiber Cabling plus the connectivity between Data Network Equipments.

-Good Knowledge with International Standers of Cabling Systems (Design. Termination & Implementation)

-Have Good English Language.

COMPUTER TECHNICIAN (MS CERTIFIED)
– 8 positions

- Diploma in Computer Science

- 3 Years Experience

- Have Good English Language

- MS Certified (MCSE)

- Good Knowledge In Active Directory and MS Exchange

Qualified and interested candidates are to send their CV to :

Fax NO : 00-966-1-4161414 or thru e mail :
career@ebttikar.com or info@ebttikar.com

Visit our site :
www..ebttikar.com

***** ***** *****

14

SICO RENTAL EQUIPMENT

VACANCIES

Specialized International Co.

For Heavy Equipment & Power Rental

(Rolaco Group) looking for the following staff:

• Rental Manager

Degree in Engineering or Business Administration.


Service / Workshop Supervisor

Degree or Diploma in Mechanical Engineering with extensive knowledge of equipment repairs. Will be leading a team of technicians.


Sale Representatives

Degree/Diploma in Mechanical/ Electrical Engineering with proven track record in Marketing, bilingual. Also need experienced Sales Rep. for Scaffolding Rental.


Mechanics / Electricians

Diploma in Mech./Electrical Engineering.

Our Rental Fleet includes:

Compressors, Forklifts, Earthmovers, Generator

Sets, Tower lights, Welding Machines etc.

All candidates should have minimum 5 - 7 years experience in their related fields. Saudi preferred, others should have transferable Iqama..

Please send your Cv’s to:

Fax No: 02-6407241 - Tel: 02-6407931 (JEDDAH, SAUDI ARABIA

E-mail:
akhalfe@rolaco.net

***** ***** *****

15

Job Opportunities

The Saudi Electronics & Home Appliances Institute (SEHAI) in RIYADH, a joint project between Saudi & Japanese Businessmen, is looking for highly qualified Instructors for the following positions:

1. Senior Instructor - Electronics (Electronics Engineering)

2. Senior Instructor - Computer Hardware & Office Equipments (Computer Engineering)

3. Senior Instructor - Home Appliances (Electrical or Electronics Engineering)

4. Senior Instructor -Air-conditioning and Refrigeration (Mechanical Engineering)

(Requirements:)

• Candidates must posses a degree in Engineering in respective disciplines from a recognized college or university

• Minimum (5) years of experience as practitioner in the same field in recognized Institutes / Service Centers

• Minimum (3) years of experience as training instructor in the same field

• Be able to conduct training in English

• Good command of Arabic will be an advantage

Exposure to PC usage and working knowledge of MS Office and Adobe Page applications

• Highly motivated, energetic with excellent communications and leadership skills Age Limit up to 45 years

Responsibilities include, but are not limited, to the following:

• Provide teaching and training assignments in the institute

• Serve as mentor to trainees

* Participate in the procurement of equipment and furniture for SEHAI• Assist in developing course curriculum and material

• Contribute to academic activities

• Participate in various extra-curricular activities that support the SEHAI programs

Remuneration and Benefits.

• Attractive basic salary, accommodation and transportation allowances

• Paid annual leave of 30 days with Air Ticket to the point of hire, Medical Coverage.

End-of-service benefits

• Competitive and professional work e

• Career development opportunities

Send your CV within 10 days

abuk@alj.com

***** ***** *****

16

A leading company requires manpower for for building construction projects in Riyadh city.

1. CONSTRUCTION PLANNING ENGINEERING - PRIMAVERA

2. QUANTITY SURVEYORS

EXPERIENCE - IN "CIVIL / ARCHITECTURAL WORKS"

EXPERIENCE - IN "ELECTRO / MECHANICAL WORKS"

3. DRAFTSMEN - FOR CIVIL, ARCHITECTURAL, ELECTRICAL, MECHANICAL

4. SURVEYORS - FOR BUILDING CONSTRUCTION

5. CIVIL ENGINEERS - FOR BUILDING CONSTRUCTION

6. ARCHITECTS - FOR BUILDING CONSTRUCTION

7. ELECTRICAL ENGINEERS

8. MECHANICAL ENGINEERS

9. MALE NURSE - FOR FIRST AID & SAFETY

10. SAFETY ENGINEER

11. TRANSLATOR - ARABIC / ENGLISH (SPOKEN &WRITTEN)

12. STEEL FIXERS

13. STEEL FIXERS - FOR CUTTING & BENDING

14. FOREMEN - FOR STEEL FIXER GROUP

15. MASONS

16. SHUTTERING CARPENTERS

17. FINISHING CARPENTERS

18. PAINTERS

19. WELDERS

20. ELECTRICIANS

21. PLUMBERS

22. HVAC - A/C TECHNICIANS

23. MECHANICS

24. DRIVERS - HV / LV

25. HELPERS

26. JANITORS

( (ONLY TRANSFERABLE IQAMA PERSONS APPLY)

Send your CV to the following address :

• E mail :
sbg.rawdah@gmail.com

• Fax NO : 01 4936463 – Riyadh

• P. O. Box NO : 8137, Riyadh 11482, Saudi Arabia

***** ***** *****

17

REQUIRED

BY A reputed International Company for foods based in Jeddah seeking

VAN SALESMAN

Minimum 2 years experience in the same field.

Attractive Salary, Accommodation & Commission.

Must be Transferable Iqama holder.

Fax: (02) 63762631 - JEDDAH

***** ***** *****

18

A leading construction Co. Is In an Immediate need for the following technical personnel

1- AutoCAD I Draftsman

( Civil / Mechanical / Electrical )

- 5 years experience in architectural & structural shop drawings with excellent knowledge of Aut0CAD software

Please send resume to:

Email:
CV@ccesaudi.com

Fax : 01 4161948 - RIYADH

***** ***** *****

19

A WELL KNOWN & RESPECTED PLASTIC DISPOSABLE MANUFACTURING COMPANY IN U.A.E. SEEKS CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

ASST. PLANT IN CHARGE – PE FILM DIVISION

- Degree / Diploma in Mechanical I Electrical Engineering from reputed and recognized university.

- Minimum 8 to 10 years of experience in Plastic Bag making Co with complete knowledge of Film Extrusion, Printing, cutting, Machines

and Material used.

- Highly reliable, proactive and mature and should have leadership. teamwork & manpower planning skill.

- Must be knowledgeable about sources of principal machinery suppliers.

ELECTRONIC TECHNICIAN

- Degree/diploma in Electrical / Electronic Engineering from recognized university.

- Minimum 5 to 8 years of experience in plastic bag making factory. Knowledge in repairs and maintenance of all types of industrial equipments like servo motors.

QUALITY CONTROLLER

- Degree / diploma in plastic processing technology form recognized university.

- Minimum 8 to 10 years of effective work experience in plastic bag making factory in similar job role.

- Expertise in film Extrusion, printing and cutting / seating.

P
LANT IN CHARGE - DISPOSABLE DIV.

- Degree (Diploma in Mechanical! Electrical I Electronic Engineering from recognized university.

- Minimum 8 to 10 years of experience in Plant making plastic disposable items from Polypropylene and Polystyrene material and must have comprehensive knowledge of Moulds. Materials and manufacturing process.

- Should possess strong leadership and people management skill..

- Computer knowledge and communication skill in English for the above position is essential.

Note : Salary Negotiable

CV to :
white_plastic@mail.com

***** ***** *****

20

URGENTLY REQUIRED

FOR ALUMINUM FACTORY IN JEDDAH

CIVIL ENGINEER

Qualification & Experience

• Bachelor degree in Civil Engineering.

• Minimum 10 years experience in the field work.

• Fluency in both English & Arabic languages.

• Supervision over multi-storey building projects

• Practical knowledge of job-related computer applications.

• Technical surveys and reporting skills.

QUANTITY SURVEYOR

Qualification & Experience

• Bachelor degree in Architectural / Civil Engineering..

• Minimum 10 years experience in the field work.

• Fluency in both English & Arabic languages.

• Supervision over multi-storey building projects.

• Practical knowledge of job-related computer applications.

• Technical surveys and reporting skills.

ESTIMATOR

Qualification & Experience

• Bachelor degree in Engineering.

• Minimum 10 years experience.

• Ability to prepare and revise all types of contracts and agreements in English & Arabic.

• Ability to submit tenders and do calculations related to aluminum work.

• Practical knowledge of job-related computer applications.

Priority for Saudi Citizens or Transferable Iqama holders.

Candidates who are qualified for the job vacancies above may send their resumes along with a recent photograph to:

E-mail :
job.alufacjed@gmail.com

***** ***** *****

21

REQUIRED URGENTLY

for Central and Western Regions of Saudi Arabia

We are one of the leading importers and suppliers of HVAC, Refrigeration & Mechanical Materials.

• Sales Engineers (2)

• Sales Representative (4)

Preference shall be given to candidates having

Degree/Diploma and experience in promoting HVAC,

Refrigeration & Mechanical Materials.

Fresh candidates will also be considered.

• Assistant Accountant (2)

• Secretary (2)

• Office Assistant (3)

Proficiency in computer is a must. Candidates with suitable qualifications may apply.

• Showroom Assistant (2)

• Warehouse In charge (2)

Preference shall be given to the candidates having relevant experience and having computer skills.

• Driver (3)

• Helper (4)

Preference shall be given to young and energetic candidates having valid Saudi medium duty driving license.

Candidates may send their CV and Iqama / ID copy to:

Fax :01-4776473 - RIYADH

OR e-mail :
saoufanjob@yahoo.com

***** ***** *****

22

WEBSITES DESIGNER a DEVELOPER NEEDED FOR

Ajian & Bros. Company , Riyadh, Saudi Arabia

• 5+ years experience working on large-scale, dynamic and creatively sound websites

• Adobe Photoshop, Flash, Illustrator and a good understanding of HTML knowledge required.

Dream weaver, fireworks and CSS desirable.

• Strong knowledge of standards and best practices for online media as well as impressive samples of work in the online world.Salary will be no less than USD 2000 - negotiable.

A visa will be provided for the chosen candidate

Resume to be sent to:

ajlan@ajlanbros.com

***** ***** *****

23

REQUIRED

SHIPPING & LOGISTIC COORDINATOR

A leading cement manufacturing company in Saudi Arabia seeks a Shipping & Logistic Coordinator for immediate placement. Candidate having transferable aqama and Saudi nationals are preferred

RESPONSIBILITY

• Coordinate with Suppliers and Freight Forwarders

• Coordinate with Finance Dept./ Suppliers for the clearance of documents to clear the consignment from ports without any demurrage / penalties

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

- Bachelor Degree / Diploma preferred on Logistic / Shipping

• 10-15 years experience in the same field

• Awareness of lnco terms and custom rule

• Good English communication skill and computer knowledge

CANDIDATES possessing the required qualifications and experience should send their resume with all supporting documents to :

Human Resources Manager

P. O. Box NO : 4536, Dammam 31412, Saudi Arabia

E mail :
humanresources@epcco.com

***** ***** *****

24

Refrigeration Technician

A leading company, Jeddah, Saudi Arabia requires Refrigeration Technician With the following conditions:

1. A Diploma from an industrial institute specialized in refrigeration and air conditioning.

2. Minimum 5 years of experience in maintenance and operation of:

a- Chilling rooms and refrigerators.

b- Split units.

c- Chillers and chiller pumps.

d- Air conditioning electrical works.

3. Age not more than 35 years.

Interested qualified candidates may send their cvs to:

Email:
dsmz1110@gmail.com

or FAX 02 6632788

***** ***** *****

25

Arabian Roots Group is looking for the following categories to work in Jeddah, Riyadh and Dammam

• SALES ENGINEERS

• TOWER CRANE ELECTRICIANS

• TOWER CRANE ERECTORS

Requirements:

• Fluent in English both speaking & writing.

• Transferable lqama, if working in Saudi Arabia.

• Driving license.

• Minimum 5 years experience in similar field of Tower cranes in Saudi Arabia or Gulf

If you feel you are suitable for the above positions,

please mail your CV to:

i
ndustrial@arabian-roots.com

Tel : 02-6831170 - Fax: 02-6622327

***** ***** *****

26

PROJECT ENGINEER / TECHNICAL EXPERT

Required BY A COMPANY , RIYADH, SAUDI ARBAIA

Education:

• Bachelor of science in Metallurgy & Materials Engineering or

• Bachelor degree in Engineering or 2 years Diploma.

Experience:

• 3 years of conducting & performing NDT inspection job & reports in oil industry.

• Must have passed the department radiation safety examination.

* Should be able to write inspection report.

• Do the performance of non-destructive examination operations & radio graphics film interpretation.

• Make isometric sketches in drawings on inspection records.

Interested candidates please send your CV to

Fax No- (01) 4978800 urgently.

***** ***** *****

27

Required

Due to reorganization a multinational advertising company is seeking a qualified

CHIEF ACCOUNTANT

for its Riyadh operations

Applicants are expected to have at least five years experience in a similar role, with a working knowledge of MS Office. Working experience of ‘Dolphin’ accounting and job costing modules would be an advantage although not essential as training can be provided for the right candidate.

* The main duties of the successful applicant will be the preparation and the submission of monthly closing financial statements to regional headquarters and to play a pivotal role in the preparation of annual budgets and quarterly forecast reviews .

The successful candidate wilt hold a Bachelors Degree in Accounting and Finance from a reputable university. CA. CPA and CMA qualifications would also be an advantage Good communication skills and organizational skills are also desired.

CV to :
kganimian@gmail.com

Only right candidates will be called / contacted for an interview

***** ***** *****

28

TQ Education and Training is a leading UK education and training provider offering premium educational services to customers worldwide. TO specializes in providing innovative solutions to the training and development needs of diverse

range of customers both in the UK and overseas.

SENIOR DRILLING SERVICES INSTRUCTOR & INTERNAL VERIFIER

Location: Saudi Petroleum Services Polytechnic in Dammam, Saudi Arabia

Package :

• Attractive pay package - Salary and Perks paid in US$ (dependent on experience and qualifications),

• furnished accommodation or allowance,

• health care,

• annual flight allowance

• baggage allowance,

• mobilization / demobilization flights,

• company car + fuel allowance.

Post Requirements / Skills & Experience: -

• Candidate must have excellent skills required for Senior Drilling Instructor & Internal Verifier to run the Drilling Services Program, and manage the team of Trainers who will deliver the technical curriculum at the Polytechnic and carry out on-the job assessments in the field.

• Be responsible for the developing and maintaining the curriculum, assessments and Standard Operating Procedures in order to meet all the awarding body and client requirements.

• In addition, you will deliver the training program as and when required, and internally verify all portfolios to the agreed External Verifier and Awarding Body standards.

• You will also assist in the training, development and certification of training staff as two Assessors.

Ideal applicants should have:

• Minimum of a Diploma level qualification in an engineering/technical subject

• Significant, relevant industrial experience in oil well drilling, work over, well servicing, and in the Oil & Gas / Petrochemical industry in general

• Minimum of 5 years training experience

• Significant curriculum development and training program delivery experience

• Excellent interpersonal, communication and presentation skills

• Excellent IT skills

Desirable attributes include:

• Al (Assessor) or Vi (Internal Verifier) (D32 / D33) qualifications

• Previous experience of training using a drilling simulator desirable

• Management/Supervisory/Team leader experience

• Previous NVQ training programme experience

To apply:

Interested applicants should apply in writing by email with a full CV to:

hr@tq.com

or post to Jeanette Wilton, HR Department, TQ Education and Training Ltd., Garden Court, Lockington Hall, Main Street, Lockington, Derby DE74 2SJ.

Further details about TQ can be found at

www.tq.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...