3/25/09

വ്യക്തിത്വ വികസന പരിപാടി


ജിദ്ദയിലെ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ടീന്‍സ്‌ സര്‍ക്കിള്‍ വ്യക്തിത്വ വികസന പരിപാടി ഒരുക്കുന്നു. ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന്‌ ജിദ്ദയിലെ വമി ഹാളിലാണ്‌ പരിപാടി.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...