3/29/09

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍

JOB VACANCIES

A leading Company in KSA is seeking candidates for the following positions:

SALES & MARKETING MANAGER

• BA. Degree Minimum 3 years experience in K.S.A.

INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEER

• Minimum 5 years experience in heavy industries

(cement, petrochemicals,...)

PERSONNEL MANAGER

• Minimum 5 years of experience in K.S.A.

• Fluent in both Arabic and English.

Please send CVs to

• E-mail:
askjob@yahoo.com or

• Fax: (02) 6132233 - JEDDAH

***** ***** *****

2

VACANCIES

A well established Group of Companies In the Sales of Metals, Industrial Products & Building Materials invites application for:

SALES ENGINEERS

SALES EXECUTIVES

(3 POSITIONS)

for (Dammam / Riyadh / Jeddah)

Dynamic graduates with minimum 3 years experience in the sales of building materials and industrial products, having good liaison with consultants, contractors and complete knowledge of Eastern / Central /Western region, plus excellent communication skills, good command of English, Arabic is an advantage. Should have valid Saudi driving license and transferable lqama.

Apply to: The General Manager

P. 0. Box 13376, Dammam 31493, Saudi

Arabia,

Fax: 03-8115969

E-mail :
aoiss@osais.com

***** ***** *****

3

TRAILER DRIVERS

A leading contracting company is in requirement of a Trailer Driver with

• Holding a General Driving License

• Transferable Iqama

Salary Offered = SAR 1500

CV to Fax : 01-4606525 - RIYADH or contact mobile NO : 0555145641, 0508964465

***** ***** *****

4

A local Saudi Company, Eastern Province of Saudi Arabia requires

PROJECT MANAGER

With experience in SECECO projects. Ten Years experience in Construction of 115 – 2230 KV ( Transmission Line )

Fax your CV to : 03-8115052 or thru e mail to :
akarim2@hotmail.com

***** ***** *****

5

Wanted for a construction company in the Eastern Province, Saudi Arabia:

1) SCAFFOLDING SUPERVISOR / PROJECT COORDINATOR,

2) ACCOUNTANT

(five years experience),

3) COMPUTER NETWORK SPECIALIST

(experience with SQL server), and

4) SCAFFOLDING MARKETING ENGINEER.

Contact E-mail:
diapps@gmail.com

***** ***** *****

6

URGENTLY REQUIRED

FOR A COLD STORAGE COMPANY IN RIYADH , THE FOLLOWING STAFF; PREFERABLY WITH WORK EXPERIENCE IN COLD STORE COMPANIES AND WITH KNOWLEDGE OF READING AND WRITING IN ENGLISH AND ARABIC.

• ACCOUNTANT

• SALESMAN

• A/C TECHNICIANS

(To maintain cold store rooms-Arabic is not a must)

STOREKEEPERS

• FORKLIFT DRIVERS

Interested candidates with two years experience or more can forward their latest resume to e-mail address:

work_mz@hotmail.com or send thru

Fax #: 01-2161616 extn. 333

***** ***** *****

7

A NATIONAL PROGRESSIVE COMPANY

URGENTLY REQUIRE FOR THEIR INDUSTRIAL DIVISION

SALES MANAGER

• Minimum 5 years Experience in Selling Heavy Equipment, Paints & Machinery, Preferably In KSA.

• Must have strong communication skills especially in English to co-ordinate with our principal in Europe.

• Create and expand customer base in Kingdom and Gulf countries.

• Candidate should be Performance - Driven.

• Capable to deliver quality projects and take commercial responsibility.

SALES ENGINEER

• Minimum 3 Yeas in Industrial selling in KSA.

• Bachelor degree In Engineering Field.

• Energetic & Enthusiastic to achieve results.

• Bi-lingual.

• Must have Saudi Driving License.

• Saudi Nationals preferred, others with transferable iqama can apply.

WITH TWO REFERENCES

Latest photograph, copy of Passport & Iqama to:

Fax: 03 - 8341894 - eastern province of Saudi Arabia

E-mail:
altogagroup@hotmail.com

***** ***** *****

8

URGENTLY REQUIRED

• Fabrication Shop

Supervisor (must understanding drawings & estimation, executing the jobs as per time schedule)


Fitters


Maintenance Mechanic

(overhauling of engines such as trucks, crane, loader, generator etc..)


Hydraulic Mechanic

(repairing & calibration of hydraulic pumps, transmissions, gear boxes & valves, repairing of cylinders for all type manufacturer)

All these categories must having Saudi driving license and transferable Iqama.

Send CVs to:
info@joufigroup.com

***** ***** *****

9

REQUIRED URGENTLY IN JEDDAH

PUBLIC RELATIONS MANAGER

• Should be a graduate.

• Should possess thorough knowledge of

Internet.

• Should possess minimum three years experience in the same field.

WAITERS

• Age not more than 30 years.

• Should be able to speak little English and Arabic.

• Nationality no bar.

All applicants should have transferable lqama.

Send CV to (02) 6066261 – JEDDAH (Attn. HR Dept.)

***** ***** *****

10

REQUIRED -
TEACHERS

( Male & Female )

Al Rowad international Schools in Riyadh needs the following personnel:

1. TEACHERS
( female and males)

For all subjects including Quran and Islamic education.

2. SPECIALISTS

in school management and educational supervision.

3. SECRETARY :

Fluent in Arabic and English, both reading and writing

- Applicants must be holders of Bachelors degree as

minimum in the relevant subject.

Applicants should be fluent in written and spoken English.

- Applicants should be experienced in teaching international

curriculum.

Interested qualified candidates may forward the their

C V’s to the following address:

For Male Teachers:

asr.salem@hotmail.com

or Fax :00966-1-4832630

For Female Teachers:

sanaa..rowad@gamil.com , or

Fax 00966-1-2810855

***** ***** *****

11

Job Opportunity

A Leading Retail Trade and Decoration Company in JEDDAH, SAUDI ARABIA is seeking

Brand Manager

• University degree In Marketing Experience in the field of semi-finished decoration including furniture fabrics, home furniture and tiles Is a must

• 3-5 years experience In a similar position

• Age 30-40 years

• Fluent in Arabic and English languages

Please send your CV to

Fax: 00966-2-6693613 JEDDAH

Email:
infocv4job@gmail.com

Saudis Preferred

***** ***** *****

12

BREW GREAT CAREER with a leading international coffee chain in Saudi Arabia

Due to rapid expansion we are looking for Young, Dynamic Professionals with a minimum of 5 years Retail Experience, Pleasing Personality, Positive Attitude, Professional Education, and who ore looking for Accelerated Growth in their Professional Careers. You can be a part of our dynamic multinational team in any of the following roles:

* Operation Manager/Officer

• Area Manager

• Multi Unit Manager

• Store (Cafe) Manager

• Assistant Store (Cafe) Manager

• Stare (Cafe) Supervisor

• Shift Leader

• BaristaLifetime career opportunity, excellent working environment, challenging tasks, young and motivated team members. competitive compensations, unrestricted growth potential, comprehensive rewards & incentive system. Continuous Training and Development, and many mare benefits await you.

Send your latest cv to:

*
career@dr-cafe.com

Or P. O. Box No: 65724, Riyadh 11566

***** ***** *****

13

AL EBTTIKAR

Urgently Required

EBTTIKAR is a Leader Company In Saudi Arabia is Looking for Saudi Professionals to fill the Following Positions:

REGIONAL MANAGER
– 3 positions

-10-15 Years of Experience in Sales & Marketing IT

-Bachelor in Computer Engineering

-Track Record Experience in the Field

-English & Arabic

SERVICE SALES MANAGER
– 3 positions

Sales Orientated Individual with Excellent understanding of IT Services (Technical Support. Operation and Maintenance and Consultancy Services) Multi-Sector —Telco, Government and Finance.

-Excellent Interpersonal Skills. Manage Service Sales Team and Good Capability in Responding / Building Proposals. Bids with minimum value of 30 million SR.

-8-10 Years of Experience in services Sales.

SERVICES SALES ACCOUNT MANAGER
– 3 positions

Sales orientated individual with excellent understanding of IT Services (Technical Support Operation & Maintenance and Consultancy services) multi-sector - Telco . government and Finance.

Good capability in responding/building proposals bids and tenders.

-5-7 Years of Experience In services Sales

PROJECT MANAGER
- 7 positions

-10 years Experience in Maintenance and Support of computer

-5-7 Years Experience in Project Management

-Fluent in English Language.

SENIOR COMMUNICATION ENGINEER
- Number of Position (6)

-Communication Engineering Graduate

-10 years Experience in Maintenance and Support of Communication Networks, PBX Systems, Systems,

Data Networks , and VSAT Systems.

-Have Project Management Experience

-Fluent in English Language.

TELECOMMUNICATION ENGINEER
– 6 positions

- Communication Engineering Graduate

-7 Years Experience in Maintenance and Support of Communication Networks, PBX Systems (Mainly Nortel 11 C and 1 6C. IP Telephony)

-Fluent in English Language

NET WORK ENGINEER
– 5 positions

-Computer Engineering Graduate - CCNP Cisco certified

-7 Years experience in Operation and Maintenance, of Computer Networks.

-Fluent in English Language

COMPUTER SYSTEM ENGINEER
(MS CERTIFIED) – 6 positions

-Computer Science Graduate

-MS Certified, have MCSA. MCSE, MCDBA

-Have 7 Years Experience in Supporting. Administration. Operation and Maintenance of Computer

Systems and Storage (MS Environment)

-Fluent English Language.

COMPUTER SYSTEM ENGINEER (UNIX)
– 4 positions

-Computer Science Graduate

- Unix Systems Engineer Certified.

- Have 7 Years Experience in Supporting Administration. Operation and Maintenance of Computer Systems and Storage (Unix Environment)

- Fluent English Language.

TELECOM TECHNICIAN
– 2 positions

- High Diploma In Telecommunication

-5 Years Experience in Operation and Maintenance and programming of PBX (Specially Nortel) and Data Network

- Have Good English Language

COMPUTER NETWORK TECHNICIAN
– 2 positions

- Diploma in Computer Network

-5 Years Experience in UTP and Fiber Cabling plus the connectivity between Data Network Equipments.

-Good Knowledge with International Standers of Cabling Systems (Design. Termination & Implementation)

-Have Good English Language.

COMPUTER TECHNICIAN (MS CERTIFIED)
– 8 positions

- Diploma in Computer Science

- 3 Years Experience

- Have Good English Language

- MS Certified (MCSE)

- Good Knowledge In Active Directory and MS Exchange

Qualified and interested candidates are to send their CV to :

Fax NO : 00-966-1-4161414 or thru e mail :
career@ebttikar.com or info@ebttikar.com

Visit our site :
www..ebttikar.com

***** ***** *****

14

SICO RENTAL EQUIPMENT

VACANCIES

Specialized International Co.

For Heavy Equipment & Power Rental

(Rolaco Group) looking for the following staff:

• Rental Manager

Degree in Engineering or Business Administration.


Service / Workshop Supervisor

Degree or Diploma in Mechanical Engineering with extensive knowledge of equipment repairs. Will be leading a team of technicians.


Sale Representatives

Degree/Diploma in Mechanical/ Electrical Engineering with proven track record in Marketing, bilingual. Also need experienced Sales Rep. for Scaffolding Rental.


Mechanics / Electricians

Diploma in Mech./Electrical Engineering.

Our Rental Fleet includes:

Compressors, Forklifts, Earthmovers, Generator

Sets, Tower lights, Welding Machines etc.

All candidates should have minimum 5 - 7 years experience in their related fields. Saudi preferred, others should have transferable Iqama..

Please send your Cv’s to:

Fax No: 02-6407241 - Tel: 02-6407931 (JEDDAH, SAUDI ARABIA

E-mail:
akhalfe@rolaco.net

***** ***** *****

15

Job Opportunities

The Saudi Electronics & Home Appliances Institute (SEHAI) in RIYADH, a joint project between Saudi & Japanese Businessmen, is looking for highly qualified Instructors for the following positions:

1. Senior Instructor - Electronics (Electronics Engineering)

2. Senior Instructor - Computer Hardware & Office Equipments (Computer Engineering)

3. Senior Instructor - Home Appliances (Electrical or Electronics Engineering)

4. Senior Instructor -Air-conditioning and Refrigeration (Mechanical Engineering)

(Requirements:)

• Candidates must posses a degree in Engineering in respective disciplines from a recognized college or university

• Minimum (5) years of experience as practitioner in the same field in recognized Institutes / Service Centers

• Minimum (3) years of experience as training instructor in the same field

• Be able to conduct training in English

• Good command of Arabic will be an advantage

Exposure to PC usage and working knowledge of MS Office and Adobe Page applications

• Highly motivated, energetic with excellent communications and leadership skills Age Limit up to 45 years

Responsibilities include, but are not limited, to the following:

• Provide teaching and training assignments in the institute

• Serve as mentor to trainees

* Participate in the procurement of equipment and furniture for SEHAI• Assist in developing course curriculum and material

• Contribute to academic activities

• Participate in various extra-curricular activities that support the SEHAI programs

Remuneration and Benefits.

• Attractive basic salary, accommodation and transportation allowances

• Paid annual leave of 30 days with Air Ticket to the point of hire, Medical Coverage.

End-of-service benefits

• Competitive and professional work e

• Career development opportunities

Send your CV within 10 days

abuk@alj.com

***** ***** *****

16

A leading company requires manpower for for building construction projects in Riyadh city.

1. CONSTRUCTION PLANNING ENGINEERING - PRIMAVERA

2. QUANTITY SURVEYORS

EXPERIENCE - IN "CIVIL / ARCHITECTURAL WORKS"

EXPERIENCE - IN "ELECTRO / MECHANICAL WORKS"

3. DRAFTSMEN - FOR CIVIL, ARCHITECTURAL, ELECTRICAL, MECHANICAL

4. SURVEYORS - FOR BUILDING CONSTRUCTION

5. CIVIL ENGINEERS - FOR BUILDING CONSTRUCTION

6. ARCHITECTS - FOR BUILDING CONSTRUCTION

7. ELECTRICAL ENGINEERS

8. MECHANICAL ENGINEERS

9. MALE NURSE - FOR FIRST AID & SAFETY

10. SAFETY ENGINEER

11. TRANSLATOR - ARABIC / ENGLISH (SPOKEN &WRITTEN)

12. STEEL FIXERS

13. STEEL FIXERS - FOR CUTTING & BENDING

14. FOREMEN - FOR STEEL FIXER GROUP

15. MASONS

16. SHUTTERING CARPENTERS

17. FINISHING CARPENTERS

18. PAINTERS

19. WELDERS

20. ELECTRICIANS

21. PLUMBERS

22. HVAC - A/C TECHNICIANS

23. MECHANICS

24. DRIVERS - HV / LV

25. HELPERS

26. JANITORS

( (ONLY TRANSFERABLE IQAMA PERSONS APPLY)

Send your CV to the following address :

• E mail :
sbg.rawdah@gmail.com

• Fax NO : 01 4936463 – Riyadh

• P. O. Box NO : 8137, Riyadh 11482, Saudi Arabia

***** ***** *****

17

REQUIRED

BY A reputed International Company for foods based in Jeddah seeking

VAN SALESMAN

Minimum 2 years experience in the same field.

Attractive Salary, Accommodation & Commission.

Must be Transferable Iqama holder.

Fax: (02) 63762631 - JEDDAH

***** ***** *****

18

A leading construction Co. Is In an Immediate need for the following technical personnel

1- AutoCAD I Draftsman

( Civil / Mechanical / Electrical )

- 5 years experience in architectural & structural shop drawings with excellent knowledge of Aut0CAD software

Please send resume to:

Email:
CV@ccesaudi.com

Fax : 01 4161948 - RIYADH

***** ***** *****

19

A WELL KNOWN & RESPECTED PLASTIC DISPOSABLE MANUFACTURING COMPANY IN U.A.E. SEEKS CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

ASST. PLANT IN CHARGE – PE FILM DIVISION

- Degree / Diploma in Mechanical I Electrical Engineering from reputed and recognized university.

- Minimum 8 to 10 years of experience in Plastic Bag making Co with complete knowledge of Film Extrusion, Printing, cutting, Machines

and Material used.

- Highly reliable, proactive and mature and should have leadership. teamwork & manpower planning skill.

- Must be knowledgeable about sources of principal machinery suppliers.

ELECTRONIC TECHNICIAN

- Degree/diploma in Electrical / Electronic Engineering from recognized university.

- Minimum 5 to 8 years of experience in plastic bag making factory. Knowledge in repairs and maintenance of all types of industrial equipments like servo motors.

QUALITY CONTROLLER

- Degree / diploma in plastic processing technology form recognized university.

- Minimum 8 to 10 years of effective work experience in plastic bag making factory in similar job role.

- Expertise in film Extrusion, printing and cutting / seating.

P
LANT IN CHARGE - DISPOSABLE DIV.

- Degree (Diploma in Mechanical! Electrical I Electronic Engineering from recognized university.

- Minimum 8 to 10 years of experience in Plant making plastic disposable items from Polypropylene and Polystyrene material and must have comprehensive knowledge of Moulds. Materials and manufacturing process.

- Should possess strong leadership and people management skill..

- Computer knowledge and communication skill in English for the above position is essential.

Note : Salary Negotiable

CV to :
white_plastic@mail.com

***** ***** *****

20

URGENTLY REQUIRED

FOR ALUMINUM FACTORY IN JEDDAH

CIVIL ENGINEER

Qualification & Experience

• Bachelor degree in Civil Engineering.

• Minimum 10 years experience in the field work.

• Fluency in both English & Arabic languages.

• Supervision over multi-storey building projects

• Practical knowledge of job-related computer applications.

• Technical surveys and reporting skills.

QUANTITY SURVEYOR

Qualification & Experience

• Bachelor degree in Architectural / Civil Engineering..

• Minimum 10 years experience in the field work.

• Fluency in both English & Arabic languages.

• Supervision over multi-storey building projects.

• Practical knowledge of job-related computer applications.

• Technical surveys and reporting skills.

ESTIMATOR

Qualification & Experience

• Bachelor degree in Engineering.

• Minimum 10 years experience.

• Ability to prepare and revise all types of contracts and agreements in English & Arabic.

• Ability to submit tenders and do calculations related to aluminum work.

• Practical knowledge of job-related computer applications.

Priority for Saudi Citizens or Transferable Iqama holders.

Candidates who are qualified for the job vacancies above may send their resumes along with a recent photograph to:

E-mail :
job.alufacjed@gmail.com

***** ***** *****

21

REQUIRED URGENTLY

for Central and Western Regions of Saudi Arabia

We are one of the leading importers and suppliers of HVAC, Refrigeration & Mechanical Materials.

• Sales Engineers (2)

• Sales Representative (4)

Preference shall be given to candidates having

Degree/Diploma and experience in promoting HVAC,

Refrigeration & Mechanical Materials.

Fresh candidates will also be considered.

• Assistant Accountant (2)

• Secretary (2)

• Office Assistant (3)

Proficiency in computer is a must. Candidates with suitable qualifications may apply.

• Showroom Assistant (2)

• Warehouse In charge (2)

Preference shall be given to the candidates having relevant experience and having computer skills.

• Driver (3)

• Helper (4)

Preference shall be given to young and energetic candidates having valid Saudi medium duty driving license.

Candidates may send their CV and Iqama / ID copy to:

Fax :01-4776473 - RIYADH

OR e-mail :
saoufanjob@yahoo.com

***** ***** *****

22

WEBSITES DESIGNER a DEVELOPER NEEDED FOR

Ajian & Bros. Company , Riyadh, Saudi Arabia

• 5+ years experience working on large-scale, dynamic and creatively sound websites

• Adobe Photoshop, Flash, Illustrator and a good understanding of HTML knowledge required.

Dream weaver, fireworks and CSS desirable.

• Strong knowledge of standards and best practices for online media as well as impressive samples of work in the online world.Salary will be no less than USD 2000 - negotiable.

A visa will be provided for the chosen candidate

Resume to be sent to:

ajlan@ajlanbros.com

***** ***** *****

23

REQUIRED

SHIPPING & LOGISTIC COORDINATOR

A leading cement manufacturing company in Saudi Arabia seeks a Shipping & Logistic Coordinator for immediate placement. Candidate having transferable aqama and Saudi nationals are preferred

RESPONSIBILITY

• Coordinate with Suppliers and Freight Forwarders

• Coordinate with Finance Dept./ Suppliers for the clearance of documents to clear the consignment from ports without any demurrage / penalties

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

- Bachelor Degree / Diploma preferred on Logistic / Shipping

• 10-15 years experience in the same field

• Awareness of lnco terms and custom rule

• Good English communication skill and computer knowledge

CANDIDATES possessing the required qualifications and experience should send their resume with all supporting documents to :

Human Resources Manager

P. O. Box NO : 4536, Dammam 31412, Saudi Arabia

E mail :
humanresources@epcco.com

***** ***** *****

24

Refrigeration Technician

A leading company, Jeddah, Saudi Arabia requires Refrigeration Technician With the following conditions:

1. A Diploma from an industrial institute specialized in refrigeration and air conditioning.

2. Minimum 5 years of experience in maintenance and operation of:

a- Chilling rooms and refrigerators.

b- Split units.

c- Chillers and chiller pumps.

d- Air conditioning electrical works.

3. Age not more than 35 years.

Interested qualified candidates may send their cvs to:

Email:
dsmz1110@gmail.com

or FAX 02 6632788

***** ***** *****

25

Arabian Roots Group is looking for the following categories to work in Jeddah, Riyadh and Dammam

• SALES ENGINEERS

• TOWER CRANE ELECTRICIANS

• TOWER CRANE ERECTORS

Requirements:

• Fluent in English both speaking & writing.

• Transferable lqama, if working in Saudi Arabia.

• Driving license.

• Minimum 5 years experience in similar field of Tower cranes in Saudi Arabia or Gulf

If you feel you are suitable for the above positions,

please mail your CV to:

i
ndustrial@arabian-roots.com

Tel : 02-6831170 - Fax: 02-6622327

***** ***** *****

26

PROJECT ENGINEER / TECHNICAL EXPERT

Required BY A COMPANY , RIYADH, SAUDI ARBAIA

Education:

• Bachelor of science in Metallurgy & Materials Engineering or

• Bachelor degree in Engineering or 2 years Diploma.

Experience:

• 3 years of conducting & performing NDT inspection job & reports in oil industry.

• Must have passed the department radiation safety examination.

* Should be able to write inspection report.

• Do the performance of non-destructive examination operations & radio graphics film interpretation.

• Make isometric sketches in drawings on inspection records.

Interested candidates please send your CV to

Fax No- (01) 4978800 urgently.

***** ***** *****

27

Required

Due to reorganization a multinational advertising company is seeking a qualified

CHIEF ACCOUNTANT

for its Riyadh operations

Applicants are expected to have at least five years experience in a similar role, with a working knowledge of MS Office. Working experience of ‘Dolphin’ accounting and job costing modules would be an advantage although not essential as training can be provided for the right candidate.

* The main duties of the successful applicant will be the preparation and the submission of monthly closing financial statements to regional headquarters and to play a pivotal role in the preparation of annual budgets and quarterly forecast reviews .

The successful candidate wilt hold a Bachelors Degree in Accounting and Finance from a reputable university. CA. CPA and CMA qualifications would also be an advantage Good communication skills and organizational skills are also desired.

CV to :
kganimian@gmail.com

Only right candidates will be called / contacted for an interview

***** ***** *****

28

TQ Education and Training is a leading UK education and training provider offering premium educational services to customers worldwide. TO specializes in providing innovative solutions to the training and development needs of diverse

range of customers both in the UK and overseas.

SENIOR DRILLING SERVICES INSTRUCTOR & INTERNAL VERIFIER

Location: Saudi Petroleum Services Polytechnic in Dammam, Saudi Arabia

Package :

• Attractive pay package - Salary and Perks paid in US$ (dependent on experience and qualifications),

• furnished accommodation or allowance,

• health care,

• annual flight allowance

• baggage allowance,

• mobilization / demobilization flights,

• company car + fuel allowance.

Post Requirements / Skills & Experience: -

• Candidate must have excellent skills required for Senior Drilling Instructor & Internal Verifier to run the Drilling Services Program, and manage the team of Trainers who will deliver the technical curriculum at the Polytechnic and carry out on-the job assessments in the field.

• Be responsible for the developing and maintaining the curriculum, assessments and Standard Operating Procedures in order to meet all the awarding body and client requirements.

• In addition, you will deliver the training program as and when required, and internally verify all portfolios to the agreed External Verifier and Awarding Body standards.

• You will also assist in the training, development and certification of training staff as two Assessors.

Ideal applicants should have:

• Minimum of a Diploma level qualification in an engineering/technical subject

• Significant, relevant industrial experience in oil well drilling, work over, well servicing, and in the Oil & Gas / Petrochemical industry in general

• Minimum of 5 years training experience

• Significant curriculum development and training program delivery experience

• Excellent interpersonal, communication and presentation skills

• Excellent IT skills

Desirable attributes include:

• Al (Assessor) or Vi (Internal Verifier) (D32 / D33) qualifications

• Previous experience of training using a drilling simulator desirable

• Management/Supervisory/Team leader experience

• Previous NVQ training programme experience

To apply:

Interested applicants should apply in writing by email with a full CV to:

hr@tq.com

or post to Jeanette Wilton, HR Department, TQ Education and Training Ltd., Garden Court, Lockington Hall, Main Street, Lockington, Derby DE74 2SJ.

Further details about TQ can be found at

www.tq.com

3 comments:

 1. ഇപ്പോളാണ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്.വളരെ ഉപകാരപ്രദം ഈ ബ്ലോഗ്ഗ്...ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുബ്ലോഗ്ഗൊരൂക്കുവാ‍ാൻ ഞങ്ങളും ഒരു എളിയ ശ്രമത്തില്ലാണ്.

  ReplyDelete
 2. see this career website
  www.gulf-career.com

  ReplyDelete
 3. please change font style...

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...